[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី បានស្នើសុំការទិញ ៤០ ភាគរយ ដែលនៅសល់របស់សហ័ស អ៊ី&ស៊ី ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និង សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី បាន ទទួលបានការអនុញ្ញាតពី និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់ការទិញយកភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន សហ័ស អ៊ី&ស៊ី ឯ.ក ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ភីភីអេសភី កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៦០ ភាគរយ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៤០ ភាគរយទៀតដោយក្រុមហ៊ុនLCH ។ គោលបំណងនៃការកាន់កាប់នេះគឺដើម្បីកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលនៅសល់ចំនួន ៤០ ភាគរយ ដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ភីភីអេសភី ។ ក្រុមហ៊ុន សហ័ស អ៊ី&ស៊ី ឯ.ក គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមជាចម្បងរាល់ការងារសាងសង់និងសំណង់រួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះ វិស្វកម្ម ការរចនា លទ្ធកម្ម ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការថែទាំ។ ដោយសារ ក្រុមហ៊ុនសហ័ស អ៊ី&ស៊ី ឯ.ក គឺជា ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ហើយភាគហ៊ុនដែលនៅសល់ចំនួន ៤០ ភាគរយ មិនមែនជាកម្មសិទិ្ធ របស់ ក្រុមហ៊ុនភីភីអេសភី ដូចនេះក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងនាពេលខាងមុខ។ ដូចដែលអាចឃើញពីតារាងតុល្យការដែលបានពិនិត្យឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសវនករឯករាជ្យរបស់យើងគឺ Baker Tilly ដំណើរការដែលត្រូវបង់ប្រាក់និងទទួលយកដោយភាគីទាំងពីរគឺដែលមានតម្លៃពិតគណនីរបស់ខ្លួន ១.១៧២.៥១៥,០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ភាគហ៊ុន ៤០ ភាគរយដែលមិនទាន់ជាកម្មសិទ្ធិ ។

ដូច្នេះការទិញត្រូវបង់ជាសាច់ប្រាក់ជាពីរដំណាក់កាល៖ នៅពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង លក់ភាគហ៊ុនចំនួន ៥០០.០០០,០០ ដុល្លារ កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ និងការទូទាត់ចុងក្រោយចំនួន ៦៧២.៥១៤,៨២ ដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបង់មុនថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមវិនិយោគិន និងសាធារណជនទទួលជ្រាបដោយក្ដីអនុគ្រោះ ។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 22-Mar-2021

ឯកសារ

Notification on taking over of Sahsa E&C KH.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-May-2021
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែសម្រួលរបៀបវារៈជាភាសាខ្មែរ របស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ... 11-May-2021
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមេសា និងអនុវត្តសម្រាប់៤ខែដើម ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់... 10-May-2021
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 10-May-2021
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 10-May-2021
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន 07-May-2021
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-May-2021
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីព័ត៌មានលម្អិតពីរបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ... 06-May-2021
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 05-May-2021
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់​មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើកទី៦ របស់ ក. ស. ភ. 29-Apr-2021
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 28-Apr-2021
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក របស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិល... 28-Apr-2021
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 23-Apr-2021
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 23-Apr-2021
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 23-Apr-2021
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវនូវកម្រងសំណួរចម្លើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំភាគហ៊ុនិកលើកទី២១ 22-Apr-2021
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] បណ្តល់ជូននូវកម្រងសំណួរ ចម្លើយ ពាក់ព័ន្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី២១ 22-Apr-2021
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Apr-2021
19 [ព័ត៌មានទីផ្សារ] ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរការជាធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ 19-Apr-2021
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមីនា​ និង ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 12-Apr-2021
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី លើកទី២១ 12-Apr-2021
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមីនា និងអនុវត្តសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំ... 09-Apr-2021
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ 08-Apr-2021
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 08-Apr-2021
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់​ 07-Apr-2021
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តីពីការកែប្រែការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 05-Apr-2021
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 02-Apr-2021
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក 02-Apr-2021
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំា២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេនធ្វីន 02-Apr-2021
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់​ ធនាគារ ហត្ថា 02-Apr-2021
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ ភីភីអេសភី 02-Apr-2021
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក 01-Apr-2021
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 01-Apr-2021
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ. 01-Apr-2021
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំា២០២០ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 01-Apr-2021
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិល អូ អិល ស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 01-Apr-2021
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 31-Mar-2021
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 31-Mar-2021
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 31-Mar-2021
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 30-Mar-2021
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 30-Mar-2021
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 26-Mar-2021
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 26-Mar-2021
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 25-Mar-2021
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 24-Mar-2021
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី បានស្នើសុំការទិញ ៤០ ភាគរយ ដែលនៅសល់របស់សហ័ស អ៊ី&ស៊ី ឯ.ក 22-Mar-2021
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 19-Mar-2021
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកុម្ភៈ និងអនុវត្តសម្រាប់២ខែ ដើមឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់ធ... 15-Mar-2021
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 12-Mar-2021
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 02-Mar-2021