[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនចម្បង.

១ - កាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ 2022-02-04
២ - រយៈពេលរំពឹងទុកនៃការផ្អាក N/A
៣ - ផលិតផល/សេវាកម្មដែលបញ្ឈប់ បញ្ឈប់​ការ​ជួល​ដីទំហំ ១៥ ៥២០ ម៉ែត្រក្រឡា ដែលបានជួលពី ក. ស. ភ. កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
៤ - ឈ្មោះអតិថិជន ក្រុម​ហ៊ុន​មេគង្គ អូរីហ្សា ត្រេឌីង
៥ - ភាពសំខាន់នៃអតិថិជន ទំហំទិញនៃឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្រោយ ២៤.០៦៥.៦២០.៦៩០ រៀល (៥.៩១៥.៨៣៥,៩៦ ដុល្លារអាមេរិក)
ទំហំលក់សរុបនៃឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្រោយ ១២៥.២២៨.១៥២.០០០ រៀល (៣០.៧៨៣.៧១៥ ដុល្លារអាមេរិក)
អនុបាតទំហំទំនិញ/ទំហំលក់ ១៩,២២%
៦ - បរិយាយ ក្រុម​ហ៊ុន​មេគង្គ អូរីហ្សា ត្រេឌីង បាន​ស្នើសុំ​ផ្ទេរសិទ្ធិជួល​ដី ដែលបាន​ជួលពី ក. ស. ភ. ទំហំ ១៥ ៥២០ ម៉ែត្រក្រឡា ឱ្យទៅក្រុមហ៊ុន PTLS Cooperation Co., Ltd. វិញ។
៧ - មូលហេតុ ដោយសារ PTLS Cooperation Co., Ltd. មាន​បំណងពង្រីក​វិសាលភាពគម្រោងរបស់​ខ្លួន ដែល​មានទីតាំង​នៅជិត​ដីដែលក្រុម​ហ៊ុន ​មេគង្គ អូរីហ្សា ត្រេឌីង បាន​ជួលពី ក. ស. ភ.។ ជាមួយគ្នានេះ ដោយសារ​ក្រុម​ហ៊ុន ​មេគង្គ អូរីហ្សា ត្រេឌីង ក៏ពុំ​ទាន់​មាន​សកម្ម​ភាពអាជីវកម្ម នៅលើផ្ទៃដីដែលបាន​ជួលពី ក. ស. ភ. នៅឡើយ។ ដូចនេះ ក្រុម​ហ៊ុន PTLS Cooperation Co., Ltd. បានពិភាក្សា និង​ចរចារជាមួយ ក្រុម​ហ៊ុន ​មេគង្គ អូរីហ្សា ត្រេឌីង ស្នើសុំ​ផ្ទេរសិទ្ធិជួល និង​ចាត់​ចែងអភិវឌ្ឍគំរោង​នៅលើផ្ទៃដីនេះបន្ត។
៨ - វិធានការបន្ទាប់ ក. ស. ភ. បានជូនដំណឹងអំពីការ​ឯកភាព លើការស្នើសុំ​ផ្ទេរសិទ្ធិជួល​ដីខាង​លើ​ របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ​មេគង្គ អូរីហ្សា ត្រេឌីង ដែលបាន​ជួលពី ក. ស. ភ. ឱ្យទៅក្រុម​ហ៊ុន PTLS Cooperation Co.,Ltd
៩ - មូលធនភាគហ៊ុនិក ≥ ៣០ ប៊ីលានរៀល

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 14-Sep-2022

ឯកសារ

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 06-Dec-2022
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 06-Dec-2022
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 05-Dec-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 05-Dec-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 05-Dec-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Dec-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 05-Dec-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 01-Dec-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែប្រែការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលនឹងត្រូវស្នើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមហា... 29-Nov-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន 24-Nov-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 22-Nov-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល 22-Nov-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 22-Nov-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការទទួលបានការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់ ការបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបណ្ណបៃតង របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 22-Nov-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 21-Nov-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ី 17-Nov-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 17-Nov-2022
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 17-Nov-2022
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 16-Nov-2022
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 15-Nov-2022
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 15-Nov-2022
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 15-Nov-2022
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 15-Nov-2022
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 15-Nov-2022
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Nov-2022
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2022
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១​ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 14-Nov-2022
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការឈ្នះពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យនៃពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ ២០២២ 11-Nov-2022
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក (ស្ថិតក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការ)មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់... 11-Nov-2022
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 11-Nov-2022
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-Nov-2022
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 11-Nov-2022
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 11-Nov-2022
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Nov-2022
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១០ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់ ក... 10-Nov-2022
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 10-Nov-2022
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 10-Nov-2022
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 04-Nov-2022
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 04-Nov-2022
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​​ស្តីពីការ​ជួល​បន្ត​នូវទីតាំង​ដី​របស់​ ក. ស.​ ភ. 04-Nov-2022
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 04-Nov-2022
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 03-Nov-2022
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ី... 02-Nov-2022
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ B+/Stable/B របស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 26-Oct-2022
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក 26-Oct-2022
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 21-Oct-2022
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 21-Oct-2022
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 21-Oct-2022
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ប្រកបអាជីវកម្មប៊េងកាសួរេន ជាម៉ូឌែលភ្នាក់ងារ របស... 21-Oct-2022
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 13-Oct-2022