ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 886 555
អ៊ីម៉ែល: info@pps.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.67%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 4,000
អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
ទូរស័ព្ទ: 023 969 161
អ៊ីម៉ែល: rhbis.kh.dealings@rhbgroup.com
កម្រៃជើងសារ: 0.5%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី
ទូរស័ព្ទ: 023 999 887
អ៊ីម៉ែល: info@canasecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.50%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 4,000
កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ​ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 999 880
អ៊ីម៉ែល: campusec@campusecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: N/A
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: N/A
យាន់តា​ ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 860 800
អ៊ីម៉ែល: yuanta@yuantacambodia.com
កម្រៃជើងសារ: 0.60%-0.90%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី
ទូរស័ព្ទ: 023 999 595
អ៊ីម៉ែល: info@sbiroyal.com
កម្រៃជើងសារ: 0.50%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិល
ទូរស័ព្ទ: 023 218 288
អ៊ីម៉ែល: gfs@goldenfortune.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.67%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
ខេមបូឌា - វៀតណាម ស៊ីឃ្យួរឹធី ​ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 723 899
អ៊ីម៉ែល: info@cvs.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.50%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 015800291 / 099800879
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.55%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 4,000
ខេប ស៊ីឃ្យួរឹធី​ លីមីធីត
ទូរស័ព្ទ: 023 699 4000
អ៊ីម៉ែល: customerservice@cab.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.5%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 4000