ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 886 555
អ៊ីម៉ែល: info@pps.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.67%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 4,000
អ អេច ប៊ី ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
ទូរស័ព្ទ: 023 969 161
អ៊ីម៉ែល: rhbis.kh.dealings@rhbgroup.com
កម្រៃជើងសារ: 0.45% - 0.5%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី
ទូរស័ព្ទ: 093 334 955 / 023 999 887
អ៊ីម៉ែល: info@canasecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.4% - 0.47%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ​ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 070 99 88 60 / 023 999 880
អ៊ីម៉ែល: campusec@campusecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.7%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
យាន់តា​ ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 092 777 309 / 023 860 800
អ៊ីម៉ែល: yuanta@yuantacambodia.com
កម្រៃជើងសារ: 0.40%-0.90%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី
ទូរស័ព្ទ: 077 333 631 / 023 999 595
អ៊ីម៉ែល: info@sbiroyal.com
កម្រៃជើងសារ: 0.40%-0.50%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិល
ទូរស័ព្ទ: 023 218 288
អ៊ីម៉ែល: gfs@goldenfortune.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.5%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
ខេមបូឌា - វៀតណាម ស៊ីឃ្យួរឹធី ​ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 723 899
អ៊ីម៉ែល: info@cvs.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.50%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 015723388 / 012840125
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.45% - 0.47%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក
ទូរស័ព្ទ: +85517310994
អ៊ីម៉ែល: info@ppls.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.5%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 4000
ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ទូរស័ព្ទ: 023 997 888
អ៊ីម៉ែល: services@cambodiasecurities.com
កម្រៃជើងសារ: 0.47%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0
រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
ទូរស័ព្ទ: 095 999 172 / 023 994 999
អ៊ីម៉ែល: info@royalgroupsecurities.com.kh
កម្រៃជើងសារ: 0.5%
កម្រៃជើងសារអប្បបរមា: 0