សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 508.03
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 509.41
បម្រែបម្រួល 1.38
% បម្រែបម្រួល 0.27
ថ្លៃខ្ពស់ 509.41
ថ្លៃទាប 507.08
ទំហំជួញដូរ 155,924
តម្លៃជួញដូរ 1,614,033,550
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
PPSP 2,470 0 0.00
PPAP 15,820 20 0.13
GTI 4,100 20 0.49
PAS 14,200 120 0.85
PEPC 3,230 10 0.31
ABC 11,360 20 0.18
PWSA 7,780 0 0.00