សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 448.84
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 448.84
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 448.84 0 0.00
ABC 9,600 0 0.00
MJQE 2,090 0 0.00
PWSA 7,280 80 1.11
CGSM 2,430 40 1.67
GTI 2,870 -60 -2.05
PPSP 2,180 0 0.00
PAS 12,400 -20 -0.16
PEPC 2,510 100 4.15
PPAP 13,800 0 0.00