សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 644.30
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 644.30
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ 646.51
ថ្លៃទាប 642.37
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.30 0 0.00
ABC 17,100 -60 -0.35
PPSP 1,620 30 1.89
PAS 13,620 -80 -0.58
PWSA 5,700 0 0.00
PPAP 11,680 0 0.00
PEPC 3,080 70 2.33
GTI 2,800 0 0.00