សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 407.66
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 407.66
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 407.66 0 0.00
PPAP 13,140 20 0.15
PEPC 2,120 -50 -2.30
ABC 7,520 0 0.00
MJQE 2,030 0 0.00
PAS 11,980 -80 -0.66
CGSM 2,400 -10 -0.41
PWSA 7,000 40 0.57
PPSP 2,200 -20 -0.90
GTI 2,280 10 0.44