សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 654.67
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 654.67
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ 661.20
ថ្លៃទាប 654.67
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 654.67 0 0.00
PPSP 2,180 120 5.83
PWSA 7,980 -180 -2.21
ABC 16,300 -180 -1.09
PAS 14,680 300 2.09
PPAP 15,660 280 1.82
GTI 4,540 80 1.79
PEPC 3,380 80 2.42