សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 467.02
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 466.45
បម្រែបម្រួល -0.57
% បម្រែបម្រួល -0.12
ថ្លៃខ្ពស់ 466.66
ថ្លៃទាប 464.96
ទំហំជួញដូរ 59,191
តម្លៃជួញដូរ 572,487,940
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
ABC 10,280 -20 -0.19
GTI 3,880 40 1.04
PPSP 2,340 -10 -0.43
PAS 13,000 0 0.00
PWSA 7,440 0 0.00
PPAP 14,400 0 0.00
PEPC 3,180 -10 -0.31