សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 494.70
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 494.70
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 494.70 0 0.00
ABC 11,080 0 0.00
PPSP 2,360 -10 -0.42
PWSA 7,760 -60 -0.77
GTI 3,340 -50 -1.47
PAS 13,800 20 0.15
PEPC 3,100 0 0.00
PPAP 14,960 200 1.36