សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 635.48
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 635.07
បម្រែបម្រួល -0.41
% បម្រែបម្រួល -0.06
ថ្លៃខ្ពស់ 638.14
ថ្លៃទាប 632.58
ទំហំជួញដូរ 19,444
តម្លៃជួញដូរ 141,006,920
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 635.07 -0.41 -0.06
PWSA 6,220 100 1.63
PPSP 1,590 0 0.00
ABC 16,760 0 0.00
PPAP 12,300 -20 -0.16
PAS 12,920 -160 -1.22
PEPC 2,940 -10 -0.34
GTI 3,350 0 0.00