សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 496.07
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 496.07
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 496.07 0 0.00
ABC 11,240 -40 -0.35
PPSP 2,060 -10 -0.48
PWSA 7,040 40 0.57
PAS 13,600 0 0.00
GTI 4,500 60 1.35
PEPC 3,180 0 0.00
PPAP 14,980 40 0.27