សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 662.71
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 662.71
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ 672.08
ថ្លៃទាប 659.76
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 662.71 0 0.00
PEPC 3,300 0 0.00
PAS 14,000 -20 -0.14
PPSP 2,280 0 0.00
PWSA 6,120 -20 -0.33
PPAP 11,500 -180 -1.54
GTI 3,300 0 0.00
ABC 17,400 100 0.58