សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 690.79
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 690.79
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ 690.79
ថ្លៃទាប 646.74
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 690.79 0 0.00
ABC 17,880 1,380 8.36
PAS 16,480 880 5.64
PPAP 11,300 -80 -0.70
PPSP 2,300 -10 -0.43
PWSA 5,740 0 0.00
GTI 3,200 -340 -9.60