សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 537.84
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 537.84
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 537.84 0 0.00
PAS 13,600 0 0.00
PWSA 7,060 0 0.00
PPAP 15,000 0 0.00
PEPC 3,130 0 0.00
ABC 12,740 0 0.00
GTI 4,080 0 0.00
PPSP 2,090 0 0.00