សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 664.23
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 664.23
បម្រែបម្រួល 0.00
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃខ្ពស់ 667.76
ថ្លៃទាប 658.91
ទំហំជួញដូរ 11,192
តម្លៃជួញដូរ 181,149,920
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 664.23 0.00 0.00
ABC 17,280 0 0.00
PAS 15,000 40 0.27
PWSA 5,680 -20 -0.35
PPAP 11,680 0 0.00
PPSP 2,300 0 0.00
GTI 3,060 0 0.00