សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 639.18
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 639.18
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 639.18 0 0.00
ABC 16,640 0 0.00
PPSP 1,900 10 0.53
PWSA 6,560 20 0.31
PAS 13,020 0 0.00
PEPC 3,050 10 0.33
PPAP 13,020 0 0.00
GTI 4,120 60 1.48