សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 462.80
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 462.80
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ 464.60
ថ្លៃទាប 461.23
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 462.80 0 0.00
PPSP 2,120 -20 -0.93
PWSA 7,280 0 0.00
PPAP 13,740 -120 -0.87
PEPC 2,710 -40 -1.45
PAS 12,580 80 0.64
GTI 2,800 20 0.72
ABC 9,780 -40 -0.41
MJQE 2,090 10 0.48
CGSM 2,570 10 0.39