សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 654.76
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 653.84
បម្រែបម្រួល -0.92
% បម្រែបម្រួល -0.14
ថ្លៃខ្ពស់ 654.43
ថ្លៃទាប 653.81
ទំហំជួញដូរ 10,317
តម្លៃជួញដូរ 58,298,470
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 653.84 -0.92 -0.14
PPSP 2,000 -70 -3.38
ABC 17,200 0 0.00
PWSA 5,900 0 0.00
PAS 14,160 0 0.00
PEPC 3,000 -120 -3.85
PPAP 11,700 0 0.00
GTI 3,200 0 0.00