សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 491.92
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 491.68
បម្រែបម្រួល -0.24
% បម្រែបម្រួល -0.05
ថ្លៃខ្ពស់ 492.48
ថ្លៃទាប 490.31
ទំហំជួញដូរ 56,169
តម្លៃជួញដូរ 502,256,400
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
PWSA 7,840 0 0.00
PAS 14,000 -60 -0.43
PPAP 14,900 0 0.00
PEPC 3,200 20 0.63
ABC 10,860 0 0.00
PPSP 2,420 0 0.00
GTI 3,710 0 0.00