សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 590.98
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 590.98
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 590.98 0 0.00
PAS 13,020 -280 -2.11
PPAP 10,720 -280 -2.55
PWSA 6,000 60 1.01
PPSP 2,200 -160 -6.78
GTI 3,960 270 7.32