សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 469.81
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 469.81
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 469.81 0 0.00
PWSA 7,180 80 1.13
PAS 13,280 -20 -0.15
PPAP 14,920 -40 -0.27
GTI 4,240 -20 -0.47
ABC 10,400 0 0.00
PEPC 3,060 -10 -0.33
PPSP 2,080 -10 -0.48