សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 643.97
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 644.25
បម្រែបម្រួល 0.28
% បម្រែបម្រួល 0.04
ថ្លៃខ្ពស់ 647.42
ថ្លៃទាប 643.03
ទំហំជួញដូរ 11,468
តម្លៃជួញដូរ 31,465,500
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.25 0.28 0.04
PPSP 1,430 -30 -2.05
ABC 16,900 0 0.00
PAS 14,000 20 0.14
PWSA 6,200 0 0.00
PEPC 3,040 40 1.33
PPAP 11,800 80 0.68
GTI 3,400 0 0.00