សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 414.46
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 414.46
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 414.46 0 0.00
GTI 2,290 0 0.00
PEPC 2,230 50 2.29
ABC 7,620 40 0.53
MJQE 2,050 0 0.00
PPSP 2,220 0 0.00
PWSA 7,380 100 1.37
CGSM 2,420 0 0.00
PPAP 13,420 20 0.15
PAS 12,500 40 0.32