សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 563.59
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 561.53
បម្រែបម្រួល -2.06
% បម្រែបម្រួល -0.37
ថ្លៃខ្ពស់ 566.19
ថ្លៃទាប 560.95
ទំហំជួញដូរ 345,156
តម្លៃជួញដូរ 2,492,315,690
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 561.53 -2.06 -0.37
ABC 13,340 -100 -0.74
PPSP 2,230 0 0.00
PWSA 7,080 -20 -0.28
PAS 14,480 140 0.98
GTI 4,180 40 0.97
PEPC 3,190 10 0.31
PPAP 15,180 -20 -0.13