សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 461.19
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 460.72
បម្រែបម្រួល -0.47
% បម្រែបម្រួល -0.10
ថ្លៃខ្ពស់ 461.06
ថ្លៃទាប 460.72
ទំហំជួញដូរ 20,473
តម្លៃជួញដូរ 185,421,110
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 460.72 -0.47 -0.10
PPSP 2,190 0 0.00
GTI 2,960 -10 -0.34
PPAP 14,060 -20 -0.14
PEPC 2,490 0 0.00
ABC 10,000 -20 -0.20
CGSM 2,500 0 0.00
MJQE 2,100 -10 -0.47
PWSA 7,400 0 0.00
PAS 12,240 0 0.00