រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​ (PWSA)

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (GTI)

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (PPAP)

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (PPSP)

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (PAS)

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (ABC)

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក (PEPC)