ការវិភាគ

វិភាគតាមកត្តាមូលដ្ឋាន

វិនិយោគិនគួរតែស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការវិនិយោគលើវិស័យភាគហ៊ុន។ ព័ត៌មានទាំងនោះរួមមាន ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនិមួយៗ ការប្រតិបត្តិនិងស្ថានភាពនៃក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនិមួយៗ ទិន្នន័យទីផ្សារ ការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញ និងកត្តាផ្សេងៗដទៃទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការជួញដូរ។

វិភាគបែបច្ចេកទេស

វិនិយោគិនគួរតែផ្ដោតលើទិន្នន័យចាស់ៗ រួមមានបម្រែបម្រួលប្រចាំថ្ងៃនៃតម្លៃរបស់ភាគហ៊ុន ក្រាហ្វនៃបម្រែបម្រួលតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជទីផ្សារ ដែលទាំងអស់នេះ វិនិយោគិនអាចរកមើលបាននៅលើវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ឬនៅលើវេបសាយរបស់ ផ.ម.ក.។

ការមើលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក៍អាចចាត់ទុកជាកត្តាសំខាន់មួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងការវិភាគតាមបែបមូលដ្ឋាន​ វាអាចអោយយើងដឹងអំពីគម្រោងជំនួញ និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមមាន របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

ការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាចជួយអោយយើងដឹងពីសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ ដោយក្នុងរបាយការណ៍នេះមានដូចជា៖ 

-តារាងតុល្យការ (Balance Sheet): បង្ហាញពី ទ្រព្យសកម្ម បំណុល និងមូលធនភាគហ៊ុនិករបស់ក្រុមហ៊ុន។

-របាយការណ៍ចំណូល ចំណាយ (Income Statement): បង្ហាញពីចំណូល ចំណាយ និង​ព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនទៀត។

-របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់ (Cashflow Statement): បង្ហាញពីចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ េចញ ចូល របស់ក្រុមហ៊ុន។