ឆ្នំាបង្កើត
ចំនួនបុគ្គលិក
សវនករ
ផែនការនាពេលអនាគត
ចំណេញសុទ្ធ
ចំណូល
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ អភិវឌ្ឍន៍ខុនដូ
អាសយដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទ
អ៊ីម៉ែល
គេហទំព័រ

(លានរៀល)
ឆ្នំា
2019 2020
ទ្រព្យសកម្ម 24,260.42 25,871.48
សាច់ប្រាក់ 1,052.04 916.07
គណនីត្រូវទទួល 1,308.21 1,526.60
សន្និធិ 5,025.61 3,336.22
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 15,245.86 22,668.80
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 108.82 2,626.77
បំណុល 21,580.82 23,009.56
គណនីត្រូវបង់ 4,108.26 4,531.29
បំណុលរយៈពេលខ្លី 21,426.33 23,009.56
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 2,679.60 2,861.50
ដើមទុន 1,636.75 1,636.76
ចំណេញរក្សាទុក 1,029.35 1,232.57

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2019 2020
ចំណូល 29,879.23 3,092.31
ចំណេញដុល 9,477.35 1,360.84
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 8,739.69 367.05
ចំណេញសុទ្ធ 7,255.39 203.21

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2019 2020
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 3,579.91 1,910.43
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (5,696.87) (303.54)
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 2,125.80 (1,736.00)
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 8.84 (129.24)
ថ្លៃ IPO (រៀល)
តម្លៃចារឹក (រៀល)
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 10-Feb-2022
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល)
ឆ្នំា
ប្រភេទភាគលាភ
រយ:ពេលភាគលាភ
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក
អនុបាតភាគលាភបានបង់
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
ទិន្នផលភាគលាភ
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ

ឆ្នំា
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
អនុបាតចរន្ត
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ
អត្រាកំណើននៃការលក់