ផេសថិក (ខេមបូឌា) បានចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសថាមពលអគ្គីសនី ដែលផ្តល់សេវាសំខាន់លើការ ផ្តល់ជូនវិស្វកម្មប្រព័ន្ធថាមពល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសសម្រាប់៖ - ការគុសប្លង់ លទ្ធកម្ម ការសាងសង់ ការដំឡើង និងការដាក់ប្រើប្រាស់នូវអនុស្ថានីយ៍មានតង់ស្យុងខ្ពស់ និងតង់ស្យុងខ្ពស់ខ្លាំង និងបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គីសនីដែលមាន តង់ស្យុងខ្ពស់ និងតង់ស្យុងខ្ពស់ខ្លាំង ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធថាមពលខ្សែកាបក្រោមដីសម្រាប់ការបញ្ជូន និងការចែកចាយថាមពលអគ្គីសនី និង - ការជួញដូរបង្គុំ និងបរិក្ខារប្រព័ន្ធថាមពលដែលជាកម្មសិទ្ធិ និងមិនមែនកម្មសិទ្ធិ។ ផេសថិក (ខេមបូឌា) ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន PIB ដែលបានចុះបញ្ជី និងមានអាសយដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ហើយបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅទីផ្សារគោលនៃផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ផេសថិក (ខេមបូឌា) ក៏មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ PESTECH (Myanmar) Limited បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៧ និងផ្គត់ផ្គង់វិស្វកម្មប្រព័ន្ធថាមពលចម្រុះ និងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសចម្រុះសម្រាប់ ការរចនា លទ្ធកម្ម ការសាងសង់ និងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មអគ្គីសនី។  1. ផេសថិក (ខេមបូឌា) មានប្រភពចំណូលចំនួន ២ គឺការអនុវត្តគម្រោង និងការចែកចាយផលិតផល។ សម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការលើគម្រោងមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលរួមមានការគូសប្លង់ វិស្វកម្ម ផ្គត់ផ្គង់ តម្លើង សាកល្បង និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គីសនី ប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គីសនី និងអនុស្ថានីយ៍។ គម្រោងទាំងនោះមានដូចជា គម្រោងរាជធានីភ្នំពេញខាងលិច - ខេត្តព្រះសីហនុ, គម្រោងខេត្តកំពង់ចាម - ក្រចេះ, គម្រោងបញ្តាញបញ្ជូនថាមពលស្ថានីយ៏វារីអគ្គីសនីស្ទឹងតាតៃ - ភ្នំពេញ, និងគម្រោងខេត្តសៀមរាប - ឧត្តរមាជ័យ។
ឆ្នំាបង្កើត 2010
ចំនួនបុគ្គលិក 109
សវនករ Grant Thornton (Cambodia) Limited
ផែនការនាពេលអនាគត
ចំណេញសុទ្ធ 489,724 ( Mil. KHR)
ចំណូល 2,156,791 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ ថាមពល
អាសយដ្ឋាន លេខ ៦ ផ្លូវ ៥៨៨ សង្កាត់បឹងកក២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 23 882 105
អ៊ីម៉ែល
គេហទំព័រ http://www.pestech.com.kh
១. លោក Lim Pay Chuan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិ
២. លោក Lim Ah Hock អភិបាលប្រតិបត្តិ
៣. លោក Han Fatt Juan អភិបាលប្រតិបត្តិ / នាយកប្រតិបត្តិ
៤. លោក Tan Pu Hooi អភិបាលប្រតិបត្តិ
៥. ឯកឧត្តម ដាវ អានសាន អភិបាលឯករាជ្យ

 


(លានរៀល)
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ទ្រព្យសកម្ម 1,016,112.00 1,166,882.00 1,202,282.00
សាច់ប្រាក់ 22,610.00 69,956.00 40,179.00
គណនីត្រូវទទួល 15,009.00 26,501.00 12,788.00
សន្និធិ 17,743.00 14,295.00 13,586.00
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 141,810.00 611,378.00 702,181.00
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 63,049.00 57,661.00 55,368.00
បំណុល 946,155.00 1,072,985.00 1,092,266.00
គណនីត្រូវបង់ 44,442.00 136,089.00 191,275.00
បំណុលរយៈពេលខ្លី 510,574.00 678,440.00 751,452.00
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 69,957.00 93,897.00 110,016.00
ដើមទុន 28,869.00 30,725.00 30,725.00
ចំណេញរក្សាទុក 64,390.00 70,040.00 70,452.00

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2020 2021 2022
ចំណូល 203,014.00 273,628.00 216,355.00
ចំណេញដុល 77,188.00 44,703.00 0
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 64,680.00 31,033.00 22,852.00
ចំណេញសុទ្ធ 29,443.00 5,980.00 2,470.00

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2020 2021 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ (4,307.00) 86,871.00 4,283.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (57,921.00) (622.00) 1,098.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 30,187.00 (55,696.00) 55,391.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 7,560.00 30,553.00 52,206.00
ថ្លៃ IPO (រៀល) 3,120
តម្លៃចារឹក (រៀល) 400
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 3,945,000
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 12-Aug-2020
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 3,710
ឆ្នំា
2020 2021 2023
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ - 2021 -
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក - KHR 1,983,157,117.50 -
អនុបាតភាគលាភបានបង់ - 31% -
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ - KHR 26.46 -
ទិន្នផលភាគលាភ - 0.84% -
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ - 20-Dec-2022 -
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ - 28-Dec-2022 -

ការបែងចែកភាគលាភនាពេលអនាគតអាស្រ័យទៅតាមកត្តាផ្សេងៗរួមមានជាអាទិ៍ ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវការចលនាសាច់ប្រាក់ ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក តម្រូវការចំណាយដើមទុន និងកត្តាផ្សេងទៀតដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគិតថាពាក់ព័ន្ធ។

បន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានបំណងធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាព និងចិរភាពនៃគោលនយោបាយបែងចែកភាគលាភ ដែលក្នុងនោះមានបំណងបែងចែកភាគលាភអប្បបរមាចំនួន ៣០% នៃប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធ ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងខាងលើ។ ភាគលាភអាចជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ជាភាគហ៊ុន ឬរួម បញ្ជូលជម្រើសទាំងពីរ ដែលភាគហ៊ុនិកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅពេលមានជម្រើស។


ឆ្នំា
2019 2018 2017
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
-0.24% 27.29% 0%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
-0.03% 5.01% 0%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
-2.81 434 0
អនុបាតចរន្ត 0.33% 0.03% 0%
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ 0% 0% 0%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 0% 0% 0%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ 0% 0% 0%
អត្រាកំណើននៃការលក់ 0% 0% 0%