ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,490
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,490
ថ្លៃបើក 2,490
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,730
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,250
ថ្លៃខ្ពស់ 2,490
ថ្លៃទាប 2,490
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,200
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,300

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,410
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,500
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 2,255
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 724
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 57
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 141,930

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
0.00
P/E[2]
0.00
P/B[3]
2.04
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 460.87 -0.32 -0.07
PEPC 2,490 0 0.00