ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,180
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,190
ថ្លៃបើក 3,110
បម្រែបម្រួល -10
% បម្រែបម្រួល -0.31
ថ្លៃបិទ 3,180
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,500
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,880
ថ្លៃខ្ពស់ 3,180
ថ្លៃទាប 3,110
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,290
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,040

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 3,140
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 3,180
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 1,880
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 2,901
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 16
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 49,830

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
33.00
P/E[2]
96.36
P/B[3]
2.18
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
PEPC 3,180 -10 -0.31