ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,430
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,400
ថ្លៃបើក 2,400
បម្រែបម្រួល 30
% បម្រែបម្រួល 1.25
ថ្លៃបិទ 2,430
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 16-Jul-2024

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,640
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,160
ថ្លៃខ្ពស់ 2,430
ថ្លៃទាប 2,390
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,120

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 320
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 768,310

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
0.00
P/E[2]
0.00
P/B[3]
3.44
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 414.20 1.57 0.38
PEPC 2,430 30 1.25