ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,230
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,220
ថ្លៃបើក 3,230
បម្រែបម្រួល 10
% បម្រែបម្រួល 0.31
ថ្លៃបិទ 3,230
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,540
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,900
ថ្លៃខ្ពស់ 3,230
ថ្លៃទាប 3,220
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,380
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,000

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 3,220
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 3,230
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 124,927
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 9,081
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 7,373
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 23,744,100

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
166.00
P/E[2]
19.46
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
PEPC 3,230 10 0.31