ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,040
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,000
ថ្លៃបើក 3,000
បម្រែបម្រួល 40
% បម្រែបម្រួល 1.33
ថ្លៃបិទ 3,040
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,300
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,700
ថ្លៃខ្ពស់ 3,040
ថ្លៃទាប 3,000
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,710
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,750

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 231
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 693,040

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
76.00
P/E[2]
40.00
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.25 0.28 0.04
PEPC 3,040 40 1.33