ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,200
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,180
ថ្លៃបើក 3,180
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.63
ថ្លៃបិទ 3,200
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,490
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,870
ថ្លៃខ្ពស់ 3,210
ថ្លៃទាប 3,180
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,290
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,040

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 3,180
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 3,190
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 3,319
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 4,375
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 1,872
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 5,971,830

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
0.00
P/E[2]
0.00
P/B[3]
2.16
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
PEPC 3,200 20 0.63