ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,140
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,140
ថ្លៃបើក 3,140
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 3,140
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 26-Oct-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,450
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,830
ថ្លៃខ្ពស់ 3,140
ថ្លៃទាប 3,140
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,380
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,750

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 301
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 945,140

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
75.00
P/E[2]
41.87
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 74,945,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.82 -0.35 -0.07
PEPC 3,140 0 0.00