ដោយបានចាប់ដំណើរការនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ខេម ជ្ជីអេសអេម គឺជាប្រតិបត្តិករដែលបានបម្រើសេវាកម្មយូរជាងគេ និងកាន់កាប់ ១០០% ដោយប្រតិបត្តិករជនជាតិខ្មែរ ហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញសម្រាប់ភាពឆ្នៃប្រឌិតនៅលើទីផ្សារដំបួងគេដែលមានសេវាអតិថិជនល្អ និងជាបណ្តាញទូរសព្ទដែលលឿន និងអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ដោយអាចចាត់ទុកបានថាជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខេម ជ្ជីអេសអេម បម្រើសេវាកម្មអោយអតិថិជនប្រមាណជាជាង ៤លាននាក់ ជាមួយបណ្តាញគ្រប់ដណ្តប់ និងបណ្តាញចែកចាយនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេស។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុន :

-ណែនាំសេវាដំបួងគេបង្អស់គឺ “សែលកាត” ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨
-ណែនាំសេវាទូទាត់តាមទូរសព្ទដំបួងគេ សែលកាតសាច់ប្រាក់ (Cellcard Cash) ក្នុងឆ្នាំ ២០១០
-ឈ្នះពានរង្វាន់ Asia’s Best Employer Brand Award ក្នុងឆ្នាំ ២០១២, ២០១៣, ២០១៤, ២០១៥, ២០១៦
-បានក្លាយជាម៉ាកយីហោដែលមានតម្លៃជាងគេក្នុងក្នុងចំណោមម៉ាកយីហោទាំង ៥០ របស់ទស្សនាវដ្ដី Silicon Review ក្នុងឆ្នាំ ២០២១
-ឈ្នះពានរង្វាន់ ទស្សនាវដ្ដីធុរកិច្ចអន្តរជាតិសម្រាប់វេទិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ លេងហ្គេម Arcade និងកីឡាអេឡិចត្រូនិចល្អជាងគេនៅលើគម្រោងលេងហ្គេមគ្មានដែនកំណត់ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (ក្រុមហ៊ុន) និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់ស្តីអំពីការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៦។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ មីលីខម ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ ២៤៦ មហាវិថីព្រះមុនីរង្ស រាជធានីភ្នំពេញ។ សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមមាន : ក). ដំឡើង និងប្រតិបត្តិលើបរិក្ខារ និងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងរាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលជាផ្នែកបំពេញបន្ថែម ឬជាផ្នែកនៃគ្រឿងបរិក្ខារទាំងនោះ និង ខ).ធ្វើទីផ្សារ និងលក់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មទូរគមនាគមន៍របស់ខេម ជ្ជីអេសអេម នានា។

ឆ្នំាបង្កើត 1996
ចំនួនបុគ្គលិក 564
សវនករ PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
ផែនការនាពេលអនាគត
ចំណេញសុទ្ធ 199,960 (Mil. KHR)
ចំណូល 759,832 (Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ ទូរគមនាគមន៍
អាសយដ្ឋាន 33 មហាវិថីព្រះសីហនុ (274), ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ 012 812 812
អ៊ីម៉ែល
គេហទំព័រ www.cellcard.com.kh
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ២០២៣) មុខតំណែង
1. អ្នកឧញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
2. លោក William Mark Hanna អភិបាលប្រតិបត្តិ
3. លោក. Paul Carey Clements អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
4. លោក. Christopher Donald Tiffin អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
5. លោកស្រី ហិប សិកា អភិបាលឯករាជ្យ

(លានរៀល)
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ទ្រព្យសកម្ម 2,400,118.00 2,451,939.00 2,406,868.00
សាច់ប្រាក់ 29,643.00 33,942.00 11,204.00
គណនីត្រូវទទួល 26,384.00 16,182.00 18,960.00
សន្និធិ 4,909.00 3,455.00 3,612.00
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 68,124.00 64,887.00 37,328.00
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 481,092.00 421,102.00 373,660.00
បំណុល 1,921,753.00 1,856,903.00 1,622,680.00
គណនីត្រូវបង់ 450,790.00 277,984.00 20,884.00
បំណុលរយៈពេលខ្លី 1,181,442.00 835,529.00 651,376.00
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 478,365.00 595,036.00 784,188.00
ដើមទុន 20,225.00 20,370.00 20,000.00
ចំណេញរក្សាទុក 459,640.00 572,713.00 764,188.00

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2020 2021 2022
ចំណូល 683,415.00 694,458.00 759,832.00
ចំណេញដុល - - 0
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 120,353.00 133,122.00 251,792.00
ចំណេញសុទ្ធ 71,722.00 116,526.00 199,960.00

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2020 2021 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 276,642.00 201,230.00 211,616.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ 122,117.00 54,565.00 71,932.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 160,643.00 142,583.00 167,804.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 6,118.00 4,082.00 28,120.00
ថ្លៃ IPO (រៀល) 2,270
តម្លៃចារឹក (រៀល) 300
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 1,959,271,206
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 9,271,206
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 27-Jun-2023
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 2,360
ឆ្នំា
2023 2023
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ Quarterly Quarterly
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក KHR 368,298,658.000 KHR 368,298,658.000
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 1.75% 1.75%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ KHR 39.725 KHR 39.725
ទិន្នផលភាគលាភ 1.51% 1.63%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ 18-Jan-2024 26-Oct-2023
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ 29-Jan-2024 19-Oct-2023

ជាការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនសាធារណ: ទិន្នផលភាគលាភដែលមានការធានាប្រចាំឆ្នាំ ៧% ដល់ម្ចាស់ហ៊ុនដែលជាអតិថិជនរបស់ ខេម ជ្ជីអេសអេម និងអនិវេសនជន នៃភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ប្រភេទ ក ត្រូវបានអនុម័ត។ ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ ខ និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ ក ដែលមិនមែនជាអតិថិជន ខេម ជ្ជីអេសអេម និងនិវេសជន នឹងមិនទទួលបានការធានាភាគលាភអប្បបរមានោះទេ។ ម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃភាគហ៊ុនប្រភេទ ក (ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត) ដែលជាអតិថិជនបានចុះឈ្មោះនិងកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ ខេម ជ្ជីអេសអេម និងអនិវេសជន (គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន ឬគម្រោងបង់ប្រាក់ពេលក្រោយ) នៅថ្ងៃមុនការបរិច្ឆេទទូទាត់ភ្លាមៗត្រូវបានធានានូវទិន្នផលភាគលាភប្រចាំឆ្នាំក្នុងអត្រា ៧% (អាចជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនសាច់ប្រាក់) នៃចំនួនភាគហ៊ុនដែលបានកាន់កាប់ មុនថ្ងៃអិចឌីវីឌិនដ៍ (Ex-Dividend Day) គុណនឹងតម្លៃបោះផ្សាយប្រភេទហ៊ុន ក លើកដំបូង (IPO) សម្រាប់រយ:ពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងត្រូវទូទាត់រៀងរាល់ត្រីមាស ដែលការបែងចែកភាគលាភនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយ:ពេល ៣ខែ ក្រោយការបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី។ បន្ទាប់ពីការធានាភាគលាភអប្បបរមារ រយ:ពេល ៥ឆ្នាំ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ ក ទាំងអស់ នឹងទទួលបានភាគលាភដែលអនុម័ត និងប្រកាសដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ ខេម ជ្ជីអេសអេម ដូចៗគ្នា ដោយមិនមានការរឹតត្បឹតលើម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ ក ដែលមិនមែនជាអតិថិជនរបស់ ខេម ជ្ជីអេសអេម និងនិវេសនជន ឡើយ។


ឆ្នំា
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
អនុបាតចរន្ត
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ
អត្រាកំណើននៃការលក់