ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”)

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”)

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,420
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,400
ថ្លៃបើក 2,400
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.83
ថ្លៃបិទ 2,420
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 16-Jul-2024

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,640
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,160
ថ្លៃខ្ពស់ 2,420
ថ្លៃទាប 2,400
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,920
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,300

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 2,590
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 6,255,840

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
179.00
P/E[2]
13.52
P/B[3]
4.07
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 1,959,271,206
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 414.17 1.54 0.37
CGSM 2,420 20 0.83