ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”)

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”)

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,570
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,560
ថ្លៃបើក 2,560
បម្រែបម្រួល 10
% បម្រែបម្រួល 0.39
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 04-Mar-2024

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,810
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,310
ថ្លៃខ្ពស់ 2,580
ថ្លៃទាប 2,560
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 4,232
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 10,838,330

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
-
P/E[2]
29.20
P/B[3]
-
អនុបាតភាគលាភបានបង់ -
ទិន្នផលភាគលាភ -%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី -
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 462.80 0 0.00
CGSM 2,570 10 0.39