ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”)

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”)

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,500
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,500
ថ្លៃបើក 2,500
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,750
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,250
ថ្លៃខ្ពស់ 2,500
ថ្លៃទាប 2,480
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,630
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,300

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,490
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,500
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 18,142
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 50,849
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 2,448
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 6,100,770

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
88.00
P/E[2]
28.41
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 1,959,271,206
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 461.07 -0.12 -0.03
CGSM 2,500 0 0.00