1. ជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក។
  2. នៅឆ្នាំ 2014 រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទទួលបានពានរង្វាន់ "Water for All" ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ADB)។
  3. នៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ស្ថាប័ននេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ "Stockholm Industry Water Award" ដោយសារតែការទទួលស្គាល់នូវគុណភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងភាពឯករាជរបស់ស្ថាប័នេះ។​


រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺជាសហគ្រាសសាធារណៈមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែល ផ្តល់សេវាកម្ម​ទឹកស្អាត​ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការចែកចាយទឹកស្អាត។ សកម្មភាពចម្បង គឺជាការកែច្នៃនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់នានាជុំវិញរាជធានី រួមមានអ្នករស់នៅតំបន់តាខ្មៅជាដើម និងការធ្វើសកម្មភាពការងារផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត។

ឆ្នំាបង្កើត 1895
ចំនួនបុគ្គលិក 1030
សវនករ Grant Thornton (Cambodia) Limited.
ផែនការនាពេលអនាគត
  1. ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នៃសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតប្រកបដោយនិរន្តរភាព
  2. ការផ្តល់សេវាកម្មជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់និងសម្របសម្រួលដើម្បីធានាថាប្រជាជននៅតាមបណ្តាទីក្រុងនិងខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត
  3. ប្តេជ្ញាចិត្តជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ចំណេញសុទ្ធ 33,067.83 ( Mil. KHR)
ចំណូល 232,893.09 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ ផលិត​ និងចែកចាយទឹក
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ​​649​ តីរវិថីព្រះស៊ីវត្ថិ សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 23-724-046
អ៊ីម៉ែល Admin@ppwsa.com.kh
គេហទំព័រ http://www.ppwsa.com.kh
១. ឯកឧត្ដម សឹម ណារ៉ា ប្រធាន(តំណាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម)
២. ឯកឧត្ដម ស៊ឹម ស៊ីថា សមាជិក (អគ្គនាយក រ.ទ.ស.ក.)
៣. ឯកឧត្ដម ម៉ី វ៉ាន់ សមាជិក (តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ)
៤. ឯកឧត្ដម នួន ផារ័ត្ន សមាជិក (តំណាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ)
៥. លោក ឡុង ណារូ សមាជិក (តំណាងបុគ្គលិក រ.ទ.ស.ក.)
៦. លោក ចាង ឃុនហ្វេង

សមាជិក (អភិបាលមិនមែនប្រតិបត្តិ តំណាង

ភាគហ៊ុនិកឯកជន)

៧. លោក អោម សេងបូរ៉ា សមាជិក (អភិបាលឯករាជ្យ)

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានអនុវត្តកម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវសង្គម (CSR) ដោយបានផ្តល់សេវាប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនក្រីក្រក្រោមឈ្មោះថា "Clean Water for All"។​ កម្មវិធីនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រាក់បរិច្ចាគពីធនាគារពិភពលោក(World Bank)ទីក្រុងប៉ារីសនិងសមាគមអន្តរជាតិនៃបណ្តាញភ្នាក់ងារភាសាបារាំង (AIMF) ។


(លានរៀល)
ឆ្នំា
2018 2019 2020
ទ្រព្យសកម្ម 1,449,408.82 1,604,343.92 1,864,618.14
សាច់ប្រាក់ 13,353.76 55,212.07 50,215.00
គណនីត្រូវទទួល 18,468.01 13,564.80 25,642.20
សន្និធិ 97,014.18 103,755.87 78,612.88
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 219,402.90 261,901.36 277,932.83
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 1,215,679.82 1,374,031.55 1,573,602.09
បំណុល 550,070.73 690,639.28 882,565.48
គណនីត្រូវបង់ 82,250.22 196,661.33 156,599.80
បំណុលរយៈពេលខ្លី 138,875.11 240,805.59 218,752.49
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 899,338.09 913,704.64 982,052.65
ដើមទុន 541,227.28 541,227.28 541,227.28
ចំណេញរក្សាទុក 73,607.17 33,291.91 88,351.84

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2018 2019 2020
ចំណូល 265,093.29 216,496.82 324,367.85
ចំណេញដុល - - -
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 94,871.23 51,974.44 129,586.67
ចំណេញសុទ្ធ 73,607.17 33,291.91 88,351.84

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2018 2019 2020
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 83,110.84 224,718.62 73,817.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (98,812.95) (185,971.65) (60,123.88)
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 13,063.34 3,111.34 175,074.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ (2,638.77) 41,858.31 (4,997.00)
ឆ្នំា
2017 2018 2019
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ 2016 2017 2018
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក KHR 13,914,836,188 KHR 13,393,866,948 KHR 18,925,360,051
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 28.24% 40.50% 25.71%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ KHR 159.99 KHR 154 KHR 217.6
ទិន្នផលភាគលាភ 3.90% 3.99% 5.18%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ 20-Apr-2017 18-Apr-2018 12-Apr-2019
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ 28-Apr-2017 27-Apr-2018 25-Apr-2019

ក្រោយពីបានអនុម័តលើគណនី បើពិនិត្យឃើញថាមានចំណេញ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ អាចសម្រេចផ្ទេរទឹកប្រាក់ទាំងនោះដើម្បី៖

១- ការទូទាត់ការខាតបង់នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ

២-​ បន្ទាប់ពីបានទូទាត់ការខាតបង់នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរួច ប្រសិនបើមានប្រាក់ចំណេញនោះប្រាក់ចំណេញនេះត្រូវបែងចែកសម្រាប់

      ក- ថ្លែងសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិត តាមលក្ខខណ្ឌ៖

           - ក្នុងករណីប្រាក់ចំណេញនៅសល់មានចំនួនពី ៥% ដល់ ១០% នៃចំណាយដំណើរការរបស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សរុបក្នុងឆ្នាំ នោះ​​​​ការថ្លែងសរសើរត្រូវស្មើនឹងមួយខែនៃប្រាក់បៀវត្សសុទ្ធសាធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតម្នាក់ៗ។

          - ក្នុងករណីប្រាក់ចំណេញលើសពី ១០% ដល់ ២០% នៃចំណាយដំណើរការរបស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សរុបក្នុងឆ្នាំ នោះការថ្លែង​​​​សរសើរត្រូវស្មើនឹងពីរខែនៃប្រាក់ បៀវត្សសុទ្ធសាធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតម្នាក់ៗ។ 

         - ក្នុងករណីប្រាក់ចំណេញលើសពី ២០% នៃចំណាយដំណើរការរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សរុបក្នុងឆ្នាំ នោះការថ្លែងសរសើរត្រូវស្មើនឹងបីខែនៃប្រាក់បៀវត្សសុទ្ធសាធ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតម្នាក់ៗ។ 

      ខ- ចំនួន ២% សម្រាប់ប្រាក់សោធននិវត្ត និងអសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ។

      គ- បង្កើតភាគបម្រុងតាមច្បាប់ ៥%។

      ឃ- បង្កើតភាគបម្រុងសេរីចំនួន ៥%។

      ង- មូលនិធិ ៥% លើប្រាក់ចំណេញសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គម ដែលត្រូវកត់ត្រាចូលក្នុងបន្ទុកក្នុងឆ្នាំ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការចំណាយនោះ។

៣- ចំនួនប្រាក់ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការបែងចែកខាងលើនេះត្រូវ៖

      ក- ដកប្រាក់រក្សាទុកដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនាពេលខាងមុខ ដែលចំនួននេះត្រូវអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

      ខ- ប្រាក់នៅសល់ក្រោយពីការរក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគត្រូវធ្វើការបែងចែក ៨៥% ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ១៥% ទៅភាគហ៊ុនិកដែលជាវិនិយោគិនសាធារណៈ។


ឆ្នំា
2018 2017 2016
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
4.47% 3.99% 6.14%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
5.24% 2.49% 3.87%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
846.32 380.21 566.53
អនុបាតចរន្ត 1.58% 2.04% 3.31%
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ -% -% -%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ -% -% 29%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ -% -% 24.86%
អត្រាកំណើននៃការលក់ -% -% 3.57%