រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 6,200
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 6,200
ថ្លៃបើក 6,260
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 6,200
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 6,820
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 5,580
ថ្លៃខ្ពស់ 6,260
ថ្លៃទាប 6,200
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 6,400
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 5,500

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 60
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 375,000

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
731.00
P/E[2]
8.48
P/B[3]
1.06
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 25.71%
ទិន្នផលភាគលាភ 5.18%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 86,973,162
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.25 0.28 0.04
PWSA 6,200 0 0.00