រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 7,780
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 7,780
ថ្លៃបើក 7,800
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 7,780
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 8,540
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 7,020
ថ្លៃខ្ពស់ 7,820
ថ្លៃទាប 7,720
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 7,860
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 6,680

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 7,760
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 7,780
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 9,690
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 11,354
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 18,183
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 141,293,180

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1486.00
P/E[2]
5.24
P/B[3]
1.33
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 25.71%
ទិន្នផលភាគលាភ 5.18%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 86,973,162
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
PWSA 7,780 0 0.00