រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 7,400
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 7,400
ថ្លៃបើក 7,400
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 8,140
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 6,660
ថ្លៃខ្ពស់ 7,400
ថ្លៃទាប 7,400
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 8,060
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 7,280

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 7,400
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 7,420
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 9,196
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 44,861
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 57
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 421,800

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1170.00
P/E[2]
6.32
P/B[3]
0.69
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 25.71%
ទិន្នផលភាគលាភ 5.18%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 86,973,162
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 460.87 -0.32 -0.07
PWSA 7,400 0 0.00