រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 7,840
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 7,840
ថ្លៃបើក 7,840
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 7,840
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 8,620
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 7,060
ថ្លៃខ្ពស់ 7,880
ថ្លៃទាប 7,840
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 7,860
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 7,060

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 7,840
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 7,860
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 12,786
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 14,479
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 1,942
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 15,248,920

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1242.00
P/E[2]
6.31
P/B[3]
0.80
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 25.71%
ទិន្នផលភាគលាភ 5.18%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 86,973,162
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
PWSA 7,840 0 0.00