រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 7,440
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 7,440
ថ្លៃបើក 7,460
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 7,440
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 8,180
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 6,700
ថ្លៃខ្ពស់ 7,460
ថ្លៃទាប 7,440
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 7,860
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 6,740

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 7,420
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 7,440
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 12,815
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 24,952
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 310
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 2,308,020

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1607.00
P/E[2]
4.63
P/B[3]
1.27
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 25.71%
ទិន្នផលភាគលាភ 5.18%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 86,973,162
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
PWSA 7,440 0 0.00