ការផ្តល់ព័ត៌មាន

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 28-Apr-2021
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ. 01-Apr-2021
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 26-Mar-2021
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 26-Mar-2021
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 02-Mar-2021
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 02-Mar-2021
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 16-Feb-2021
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែង និងពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រប្រព្... 01-Feb-2021
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរវាងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុ... 27-Jan-2021
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 25-Nov-2020
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ 16-Nov-2020
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-Nov-2020
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ 03-Sep-2020
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 24-Aug-2020
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ 14-Aug-2020
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ 04-Aug-2020
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ 04-Aug-2020
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 30-Jul-2020
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ 01-Jul-2020
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 29-Jun-2020
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 29-Jun-2020
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នំា២០១៩ របស់ PWSA 26-Jun-2020
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទិសដៅអាជីវកម្មឆ្នាំ២០២០ 26-Jun-2020
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 22-Jun-2020
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍សាមាយិករបស់ រ.ទ.ស.ភ 27-May-2020
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 04-May-2020
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 02-Mar-2020
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 24-Feb-2020
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 18-Feb-2020
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងពីធនាគារ 12-Dec-2019
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងពីធនាគារ 19-Nov-2019
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 18-Nov-2019
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវសាងសង់ 15-Nov-2019
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 08-Nov-2019
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ 06-Aug-2019
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 05-Aug-2019
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កម្រងសំណួរស្តីពី បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ 22-Jul-2019
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៧ 11-Jun-2019
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 31-May-2019
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីប្រកាសព័ត៑មាន ស្ដីអំពីការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ 29-May-2019
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ 27-May-2019
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ 30-Apr-2019
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ 01-Apr-2019
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៧ និងការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ 29-Mar-2019
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ 29-Mar-2019
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក និងភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ 27-Mar-2019
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រ.ទ.ស.ភ 21-Mar-2019
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 01-Mar-2019
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងចំណូលនិងចំណេញប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ 28-Feb-2019
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ 25-Feb-2019
51 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ 14-Jan-2019
52 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជនរបស់ រ.ទ.ស.ភ 11-Jan-2019
53 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 30-Nov-2018
54 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើង និងការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 17-Oct-2018
55 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៨ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 28-Sep-2018
56 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 26-Sep-2018
57 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៨ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 20-Sep-2018
58 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៨ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 13-Sep-2018
59 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ 16-Aug-2018
60 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ. 16-Aug-2018
61 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 28-Jun-2018
62 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 12-Jun-2018
63 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ 25-May-2018
64 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ. 25-May-2018
65 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 22-May-2018
66 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 25-Apr-2018
67 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 03-Apr-2018
68 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ 03-Apr-2018
69 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 03-Apr-2018
70 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពី ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ 02-Apr-2018
71 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 02-Apr-2018
72 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៦ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 20-Mar-2018
73 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការបន្តអាណត្តិមុខតំណែងអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (អាណត្តិទី៧) 06-Mar-2018
74 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ 15-Feb-2018
75 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ 15-Feb-2018
76 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 09-Feb-2018
77 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 23-Jan-2018
78 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 27-Dec-2017
79 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 06-Dec-2017
80 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ 16-Nov-2017
81 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 16-Nov-2017
82 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 31-Oct-2017
83 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ 25-Oct-2017
84 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 24-Oct-2017
85 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 13-Sep-2017
86 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 12-Sep-2017
87 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 01-Sep-2017
88 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 01-Sep-2017
89 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 30-Aug-2017
90 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ 22-Aug-2017
91 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៧ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 14-Aug-2017
92 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ 10-Aug-2017
93 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការវិនិយោគលើការសាងសង់រោងចក្រចំការមន និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS របស់រដ្ឋាករទឹកស្វ... 09-Aug-2017
94 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ លោក ឡាច បដ្ឋណា ជាទីប្រឹក្សាអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 16-Jun-2017
95 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 16-Jun-2017
96 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 07-Jun-2017
97 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 07-Jun-2017
98 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយ រ.ទ.ស.ភ 02-Jun-2017
99 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ 17-May-2017
100 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់រ.ទ.ស.ភ. 17-May-2017
101 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 17-May-2017
102 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧របស់រ.ទ.ស.ភ 17-May-2017
103 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ 11-May-2017
104 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 25-Apr-2017
105 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 11-Apr-2017
106 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ និង លិខិតតែងតំាងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតំណាង) 11-Apr-2017
107 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ 07-Apr-2017
108 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៥ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 07-Apr-2017
109 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបែងចែគភាគលាភឆ្នាំ២០១៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 04-Apr-2017
110 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 04-Apr-2017
111 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៥ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 09-Mar-2017
112 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 17-Feb-2017
113 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ 13-Feb-2017
114 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ 10-Feb-2017
115 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធ ជំហាន២ របស់ រ.ទ.ស.ភ 25-Jan-2017
116 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការបន្តអាណត្តិតំណាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.... 05-Jan-2017
117 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតចំការមន និងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹករបស់ រ.ទ.ស.ភ 28-Dec-2016
118 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៤ អាណត្តិទី៥ របស់រ.ទ.ស.ភ 16-Dec-2016
119 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៦ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 08-Dec-2016
120 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៤ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 02-Dec-2016
121 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០១៦របស់រ.ទ.ស.ភ 09-Nov-2016
122 [ការបង្ហាញព័តមាន] ការកែតម្រូវលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្ន... 05-Oct-2016
123 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 04-Oct-2016
124 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 20-Sep-2016
125 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 15-Sep-2016
126 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២២ អាណត្តិទី៥ របស់រ.ទ.ស.ភ 02-Sep-2016
127 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 19-Aug-2016
128 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 17-Aug-2016
129 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទិញទ្រព្យសកម្មរូបីរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 07-Jul-2016
130 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយពីការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 30-Jun-2016
131 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៦ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 24-Jun-2016
132 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២១ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 23-Jun-2016
133 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២១ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 06-Jun-2016
134 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤របស់ រ.ទ.ស.ភ 05-May-2016
135 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ 21-Apr-2016
136 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 05-Apr-2016
137 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ និង លិខិតតែងតំាងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតំណាង) 31-Mar-2016
138 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជនរបស់ រ.ទ.ស.ភ 30-Mar-2016
139 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កិច្ចប្រជុំមហាសនិ្នបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤របស់ រ.ទ.ស.ភ 30-Mar-2016
140 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២០ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 30-Mar-2016
141 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភរបស់ រ.ទ.ស.ភសម្រាប់ឆ្នំា២០១៥ 28-Mar-2016
142 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២០ អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ 09-Mar-2016
143 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 25-Feb-2016
144 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៩ អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ 22-Jan-2016
145 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៩ អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ 28-Dec-2015
146 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 22-Dec-2015
147 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 06-Nov-2015
148 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល វិសាមញ្ញលើកទី៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 26-Oct-2015
149 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៧ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 25-Sep-2015
150 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ 09-Sep-2015
151 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 26-Aug-2015
152 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ 23-Jul-2015
153 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 11-Jun-2015
154 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់រ.ទ.ស.ភ 09-Jun-2015
155 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ រ.ទ.ស.ភ 05-May-2015
156 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣របស់ រ.ទ.ស.ភ 05-May-2015
157 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ 27-Apr-2015
158 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតំណាង)របស់ រ.ទ.ស.ភ 21-Apr-2015
159 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 07-Apr-2015
160 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ 31-Mar-2015
161 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កិច្ចប្រជុំមហាសនិ្នបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣របស់ រ.ទ.ស.ភ 30-Mar-2015
162 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបែងចែកភាគលាភរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ 27-Mar-2015
163 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 20-Mar-2015
164 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 18-Mar-2015
165 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតាំងប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 10-Mar-2015
166 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 10-Mar-2015
167 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបន្តអាណត្តិមុខតំណែងអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 17-Feb-2015
168 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 05-Feb-2015
169 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.) 09-Dec-2014
170 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតំាងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 17-Nov-2014
171 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចូលនិវត្តន៍ និង​ការ​ប្រគល់​ភារកិច្ច​ជូន​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ 16-Sep-2014
172 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ។ 03-Sep-2014
173 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតំាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 02-Sep-2014
174 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ. 07-Jul-2014
175 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ការ​ប្រែប្រួល​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ​រ.ទ.ស.ភ 09-May-2014
176 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំនត់ហេតុ ​មហា​សន្និបាត ​ភាគហ៊ុនិក ​លើកទី២​ របស់ ​រ.ទ.ស.ភ 06-May-2014
177 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​កិច្​ចប្រជុំ​មហា​សន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី២​ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹកស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ 08-Apr-2014
178 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ២០១៣ ​របស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 07-Apr-2014
179 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការបែងចែក ភាគលាភ ជូន ដល់ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនិកធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣ 07-Apr-2014
180 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] លោក ចាន់ ពិសិដ្ឋ ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 28-Mar-2014
181 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ីថា ដែលជាអគ្គនាយករបស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។ 28-Mar-2014
182 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជ្យការនៃសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ។ 04-Mar-2014
183 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនិយោជិតរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 24-Feb-2014
184 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការលាឈប់ពីតំណែង និងការតែងតាំងថ្មីនៃអភិបាលតំណាងនិយោជិត និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់ រ.ទ.ស.ភ។ 06-Feb-2014
185 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 13-Jan-2014
186 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] រ.ទ.ស.ភ បានទទួលពានរង្វាន់ The Majestic Five Continents Award For Quality and Excellence ។ 25-Nov-2013
187 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] រ.ទ.ស.ភ ទទួលពានរង្វាន់ស្នាដៃការងារស្ថាប័នពីអង្គការ JICA 25-Nov-2013
188 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 14-Oct-2013
189 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 11-Oct-2013
190 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងថ្មី និងការតែងតាំងលេខាធិការ របស់ រ.ទ.ស.ភ 11-Oct-2013
191 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាអគ្គនាយកនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 03-Sep-2013
192 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 26-Aug-2013
193 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 08-May-2013
194 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត 08-May-2013
195 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 08-May-2013
196 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ 08-May-2013
197 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] រ.ទ.ស.ភ ៖ ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធន៍ជំហានទី១ 30-Apr-2013
198 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភ 03-Apr-2013
199 លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 20-Feb-2013
200 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០១២ និងរបាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។ (ថ្... 29-Jan-2013
201 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] រ.ទ.ស.ភ. នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ ពីសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ទៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉... 21-Jan-2013
202 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលទទួលការបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ. 15-Jan-2013
203 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលៃបម្រុងទុកសម្រាប់មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ដែលបានឡុកអាប់(Lock-... 04-Jan-2013
204 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ 28-Dec-2012
205 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២ 26-Dec-2012
206 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] រ.ទ.ស.ភ ទទួលពានរង្វាន់ស្នាដៃការងារស្ថាប័នពីអង្គការ JICA 02-Nov-2012
207 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ 24-Oct-2012
208 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងថ្មី និងការតែងតាំងលេខាធិការ របស់ រ.ទ.ស.ភ 19-Oct-2012
209 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 12-Oct-2012
210 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 12-Oct-2012
211 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ 11-Oct-2012
212 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ។ 11-Oct-2012
213 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ 28-Sep-2012
214 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាអគ្គនាយកនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 13-Sep-2012
215 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 07-Sep-2012
216 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]​ ការ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​បុគ្គលិក​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ 28-Aug-2012
217 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​តែង​តាំង​របស់​រដ្ឋាករ​ទឹកស្វយ័តក្រុង​ភ្នំពេញ 21-Aug-2012
218 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អភិបាល​របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ យោង​តាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ ​៨៩៩.អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងក្រុម... 13-Aug-2012
219 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលតំណាងនិយោជិត និងភារកិច្ចបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 06-Jul-2012
220 លោក ស៊ឹម ស៊ីថា ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ អគ្គនាយក​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ មាន​សុពលភាព​ចាប់​ពីថ្ងៃទី ០១ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ 02-Jul-2012
221 កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០១២​ នៅ ទីស្នាក់ការរបស់ រ.ទ.ស.ភ 02-Jul-2012
222 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ ប្រាក់ចំនេញប្រតិបត្តិការ ៣៩.១៩៥.២៣២.០០០ រៀល ប្រាក់ចំនេញសុទ្ធ ៣១.៩៨៩.៩០៧.០០០ រៀល 02-Jul-2012
223 របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១២ (៣១ មីនា ២០១២) ៖ ប្រាក់ចំនេញប្រតិបត្តិការ ៧.៥២៣.៩១៧ .០០០ រៀល 02-Jul-2012
224 [ព័ត៌មានទីផ្សារ] នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា នឹងបើកឲ្យមានការជួញដូរមូលបត្រជាធម្មតា។ 07-Jun-2012
225 [ព័ត៌មានទីផ្សារ]: ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ តទៅ ម៉ោង​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​នឹង​ចាប់​ដំណើរ​ការ​ជា​ធម្មតា ពីម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោ... 18-Apr-2012
226 ការចុះបញ្ជីលើកដំបូងនៃភាគហ៊ុនធម្មតា​ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (លេខ​កូដ​ស្តង់ដារៈ KH1000010004) ចំនួន ៨៦.៩៧៣.១៦២ហ៊ុន ដែល​ថៃ្ល​បោះ... 17-Apr-2012