1. ក្នុងឆ្នាំ 2010, ក្រុមហ៊ុនបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ISO: 9001 និង ISO 14001 សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។
  2. នៅឆ្នាំ 2011, ដំណាក់កាលទី 2 នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការសាងសង់រោងចក្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមជាច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដើម្បីធានាដល់វិនិយោគិនថ្មី។
  3. ក្នុងឆ្នាំ 2014 ក្រុមហ៊ុនបានទិញដី 52,95 ហិកតានៃដីទំនេរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ោយប៉ែត។


Phnom Penh SEZ, Plc ("PPSP")គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍និងជាប្រតិបត្តិករនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ (PPSEZ) និងប៉ោយប៉ែត PP SEZ ។ យើងទទួលបានការឯកភាពជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងជាប្រតិបត្តិករនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុផលិតផលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 19 ខែមេសាឆ្នាំ 2006 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជា មានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍដីឧស្សាហកម្មសំរាប់លក់ និងជួល។ វាក៏ចូលរួមផងដែរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម និងសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយទឹកស្អាត សេវាជួល ការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវាប្រឹក្សាយោបល់និងការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល សេវាកម្មសន្តិសុខ ការផលិតនិងចែកចាយថាមពលឯករាជ្យ និងសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ទៅដល់អ្នកនៅតំបន់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ PPSEZ បានរក្សាចំនួនវិនិយោគិនតំបន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម 34 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងការង្វាស់ប្រវែងប្រហែល 357,32 ហិកតា។

ឆ្នំាបង្កើត 2006
ចំនួនបុគ្គលិក 100
សវនករ BDO (Cambodia) Limited
ផែនការនាពេលអនាគត
  1. ការវិនិយោគលើការទិញដីបន្ថែមនៅជុំវិញតំបន់
  2.  ពិពិធកម្មក្នុងប្រភេទវិនិយោគិនតំបន់
  3. ការបង្កើតប្រាក់ចំណូលដែលកើតឡើងចំពោះគំរូអាជីវកម្មដែលមាននិរន្តរភាព
ចំណេញសុទ្ធ 6,785.63 ( Mil. KHR)
ចំណូល 36,881.63 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ អភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
អាសយដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទ +855 (0)17 945 160 - Mr. Chea Vanna
អ៊ីម៉ែល sales@ppsez.com
គេហទំព័រ http://www.ppsez.com
១. លោកជំទាវឧកញ៉ា លីម ឈីវហូរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
២. លោក Hiroshi Uematsu អភិបាលប្រតិបត្តិ និងអគ្គនាយក
៣. លោក តាន់ កាក់ឃុន អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៤. លោកស្រី តាន់ សឺយមួយ អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៥. លោក Hiroshi Otsubo អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៦. លោក Kenji Toyota អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៧. លោក Tanate Piriyothinkul អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៨. លោក Kang Wei Geih អភិបាលឯករាជ្យ
៩. លោក ហែម សុវត្ថិ អភិបាលឯករាជ្យ

 

PPSEZ បានបង្កើតសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន (CSR) ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានតម្រង់ទិសដើម្បីធ្វើឱ្យមានការសាងសង់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីជួយពួកគេឱ្យយកឈ្នះលើការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងបំពេញតម្រូវការមួយចំនួនរបស់ពួកគេ។

នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 យើងបានប្រារព្ធពិធីជួសជុលផ្លូវថ្នល់ថ្មីដល់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងភូមិតាចិត។ កម្មវិធីនេះគឺត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាជា លទ្ធផលនៃគម្រោងទី 6 នៃគម្រោង CSR របស់យើង ដែលរួមមានផ្លូវសហគមន៍ប្រវែង 750 ម៉ែត្រនិង 4 ម៉ែត្រ ដែលត្រូវបានជួសជុល។

ក្រុមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបានជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបើកបណ្ណាល័យថ្មីមួយនៅសាលាបឋមសិក្សាអាងបូងចូក ក្នុងភូមិជំទាវម៉ៅ។


(លានរៀល)
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ទ្រព្យសកម្ម 384,061.63 426,234.00 472,057.00
សាច់ប្រាក់ 6,563.55 23,287.05 17,605.00
គណនីត្រូវទទួល 90,467.65 87,798.61 87,347.00
សន្និធិ 147,640.99 148,982.66 168,824.00
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 244,672.19 260,068.33 277,725.00
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 54,951.28 71,914.23 72,817.00
បំណុល 141,075.55 178,231.03 217,294.00
គណនីត្រូវបង់ 27,848.76 74,497.59 106,709.00
បំណុលរយៈពេលខ្លី 43,587.03 89,818.24 130,010.00
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 242,986.07 248,002.97 254,763.00
ដើមទុន 145,367.18 146,409.38 147,955.00
ចំណេញរក្សាទុក 747,342.32 82,982.00 88,010.00

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2020 2021 2022
ចំណូល 67,477.20 117,767.49 107,319.00
ចំណេញដុល 32,921.96 44,716.55 42,819.00
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 12,526.56 18,638.71 16,077.00
ចំណេញសុទ្ធ 3,300.94 8,025.08 8,596.00

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2020 2021 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 19,131.88 68,979.00 41,573.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (16,168.31) (38,863.00) 43,231.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន (1,826.02) (13,439.00) 4,227.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 1,137.55 16,676.00 5,885.00
ថ្លៃ IPO (រៀល) 2,860
តម្លៃចារឹក (រៀល) 2,000
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 25,575,000
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 30-May-2016
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 2,890
ឆ្នំា
2019 2022 2022
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ 2018 2020 2021
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក KHR 2,360,716,800 KHR 1,629,600,000 KHR 3,172,352,176
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20% 37.5% 40%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ KHR 32.84 KHR 22.67 KHR 44.34
ទិន្នផលភាគលាភ - 1.92% 2.14%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ 14-Oct-2019 06-Jan-2022 23-Nov-2022
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ 21-Oct-2019 27-Jan-2022 06-Dec-2022

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តគោលនយោបាយបម្រុងទុកប្រាក់ចំណេញ (profit plough back policy) សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៥ និង រយៈពេលបន្តទៅមុខទៀតដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការបង់ភាគលាភឬការបង់ចំណែកដែលមានទម្រង់ផ្សេងទៀតដល់ភាគហ៊ុនិក អាស្រ័យ លើកត្តាមួយចំនួន ដែលរួមមានជាអាទិ៍ដូចជា៖

  1. ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានស្ថានភាពលំហូរសាច់ប្រាក់ និងសន្ទនីយភាព អត្រាផលធៀបដើមទុននិងឥណទាន (gearing) និងអតិរេក (surplus) របស់ក្រុមហ៊ុន
  2. ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរំពឹងទុក រួមទាំងលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន
  3. ទុនបង្វិលដែលអាចប្រើប្រាស់បានដែលរួមមានទុនដែលត្រូវបែកចែកសម្រាប់ចំណាយមូលធន និងគម្រោងវិនិយោគពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន
  4. កាតព្វកិច្ចបំណុលដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ព្រមទាំងចំណាយការប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន។

ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងចំណុច (i) ដល់ (iv)ខាងលើក្រុមហ៊ុនមានគោលដៅកំណត់អនុបាតភាគលាភបានបង់មិនឲ្យតិចជាង២០%នៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អ្នកកាន់កាប់មូលបត្រទាំងឡាយអនុលោមតាម CIFRS។ វិនិយោគិនគួរកត់សម្គាល់ថាគោលនយោបាយបែងចែកភាគលាភគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីគោលបំណងបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ ហើយវាមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសេចក្ដីថ្លែងចងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយ​ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកភាគលាភនាពេលអនាគតឡើយ។គោលនយោបាយនេះអាចត្រូវបានកែប្រែ (ដែលរួមមានការមិនប្រកាសផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ) ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

 


ឆ្នំា
2017 2016 2015
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
4.53% 4.55% 16.88%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
2.96% 2.76% 8.76%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
117.00 109.84 360.42
អនុបាតចរន្ត 8.60% 5.1% 2.98%
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ -% 69.57% 62.85%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ -% 24.93% 37.58%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ -% 15.28% 25.16%
អត្រាកំណើននៃការលក់ -% -42.42% -30.29%