ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,470
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,470
ថ្លៃបើក 2,460
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 2,470
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,710
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,230
ថ្លៃខ្ពស់ 2,470
ថ្លៃទាប 2,450
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,500
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 1,950

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,450
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,470
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 30,157
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 45,592
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 2,702
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 6,647,570

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
115.00
P/E[2]
21.48
P/B[3]
0.88
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20.00%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.13%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
PPSP 2,470 0 0.00