ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 1,430
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 1,460
ថ្លៃបើក 1,490
បម្រែបម្រួល -30
% បម្រែបម្រួល -2.05
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 1,600
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 1,320
ថ្លៃខ្ពស់ 1,490
ថ្លៃទាប 1,360
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,680
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 1,160

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 1,410
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 1,430
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 107,099
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 99,840
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 10,020
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 14,559,860

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
25.00
P/E[2]
57.20
P/B[3]
0.51
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20.00%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.13%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.25 0.28 0.04
PPSP 1,430 -30 -2.05