ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,240
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,250
ថ្លៃបើក 2,280
បម្រែបម្រួល -10
% បម្រែបម្រួល -0.44
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 14-Jul-2020

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,470
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,030
ថ្លៃខ្ពស់ 2,290
ថ្លៃទាប 2,240
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 4,980
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 11,350,000

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
-
P/E[2]
0.00
P/B[3]
-
អនុបាតភាគលាភបានបង់ -
ទិន្នផលភាគលាភ -%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី -
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. - 0.00 0.00
PPSP 2,240 -10 -0.44