ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,420
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,420
ថ្លៃបើក 2,420
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 2,420
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,660
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,180
ថ្លៃខ្ពស់ 2,430
ថ្លៃទាប 2,420
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,500
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,040

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,410
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,420
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 15,697
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 41,256
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 12,163
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 29,440,560

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
329.00
P/E[2]
7.36
P/B[3]
0.68
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20.00%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.13%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
PPSP 2,420 0 0.00