ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,340
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,350
ថ្លៃបើក 2,350
បម្រែបម្រួល -10
% បម្រែបម្រួល -0.43
ថ្លៃបិទ 2,340
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,580
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,120
ថ្លៃខ្ពស់ 2,350
ថ្លៃទាប 2,340
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,500
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 1,990

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,330
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,340
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 19,177
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 55,739
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 2,720
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 6,367,030

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
170.00
P/E[2]
13.76
P/B[3]
0.83
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20.00%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.13%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
PPSP 2,340 -10 -0.43