ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,030
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,030
ថ្លៃបើក 2,030
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 2,030
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 26-Oct-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,230
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 1,830
ថ្លៃខ្ពស់ 2,040
ថ្លៃទាប 2,020
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,420
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 1,160

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 1,289
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 2,612,300

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
0.00
P/E[2]
0.00
P/B[3]
0.72
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20.00%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.13%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 492.27 0.10 0.02
PPSP 2,030 0 0.00