ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,190
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,190
ថ្លៃបើក 2,190
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,400
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 1,980
ថ្លៃខ្ពស់ 2,190
ថ្លៃទាប 2,190
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,430
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,140

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,190
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,200
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 14,868
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 16,677
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 653
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 1,430,070

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
524.00
P/E[2]
4.18
P/B[3]
0.56
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 20.00%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.13%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 460.72 -0.47 -0.10
PPSP 2,190 0 0.00