ការផ្តល់ព័ត៌មាន

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 20-May-2022
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-May-2022
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាស អំពី ការបញ្ចប់ដំណើរការមជ្ឈត្តការ ដោយភាគីវិវាទ COLBEN និង CEZH (COLBEN) ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្... 29-Apr-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 28-Apr-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 06-Apr-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Apr-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 30-Mar-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្តូរឈ្មោះថ្មីរបស់តំបន់ 21-Mar-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 18-Feb-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 11-Feb-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 26-Jan-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 26-Jan-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 26-Jan-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបន្ថែមរបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភ... 14-Jan-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី របាយការណ៍លទ្ធផល ស្តីពីក្រុមហ៊ុន អ៊ិនធើ ឡូជីស្ទីក (ខេមបូឌា ) ខូអិលធីឌី បានទទួលការកាន់កាប់បន្ត ក្រុមហ... 04-Jan-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់មេត... 03-Jan-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 03-Jan-2022
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ 30-Dec-2021
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីទៅឱ្យ ក្រុមហ៊ុន អ៊ិនធើ ឡូជីស្ទីក (ខេមបូឌា)... 22-Dec-2021
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធើ ឡូជីស្ទីក (ខេមបូឌា) បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន ៤៥,០៩ ភាគរយ នៃភាគហ៊ុនសរុប របស់ ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិល... 22-Dec-2021
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 12-Nov-2021
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 11-Nov-2021
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 16-Aug-2021
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 12-Aug-2021
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី បានទទួលកាន់កាប់បន្តក្រុមហ៊ុន សហ័ស អ៊ី និងស៊ី ឯ.ក ទាំងស្រុង 19-Jul-2021
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 18-May-2021
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 17-May-2021
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 17-May-2021
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់​ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 17-May-2021
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែសម្រួលរបៀបវារៈជាភាសាខ្មែរ របស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ... 11-May-2021
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីព័ត៌មានលម្អិតពីរបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ... 06-May-2021
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក របស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិល... 28-Apr-2021
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Apr-2021
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ ភីភីអេសភី 02-Apr-2021
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 30-Mar-2021
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី បានស្នើសុំការទិញ ៤០ ភាគរយ ដែលនៅសល់របស់សហ័ស អ៊ី&ស៊ី ឯ.ក 22-Mar-2021
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 16-Feb-2021
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 15-Feb-2021
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 27-Nov-2020
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការទទួលបានឯកសារជូនដំណឹងពីអាជ្ញាកណ្តាល 20-Nov-2020
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២០ របស់ ភីភីអេសភី 16-Nov-2020
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 13-Nov-2020
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 03-Nov-2020
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូររបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិ... 27-Oct-2020
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Oct-2020
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២០ របស់ ភីភីអេសភី 14-Aug-2020
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-Aug-2020
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 30-Jun-2020
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 29-Jun-2020
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ2020 របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 02-Jun-2020
51 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 01-Jun-2020
52 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 01-Jun-2020
53 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 01-Jun-2020
54 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 01-Jun-2020
55 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 01-Jun-2020
56 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 01-Jun-2020
57 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 26-May-2020
58 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 26-May-2020
59 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការពន្យារពេលការផ្ដល់របាយការណ៍ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 20-May-2020
60 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលលើកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក និង ផលប៉ះពាល់នៃ IFRS 15 ចំពោះរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល ឆ្នាំ២០១៩ របស់ ក្រុមហ៊ុន... 24-Apr-2020
61 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញឬខាត កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊... 13-Apr-2020
62 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 02-Apr-2020
63 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ 24-Mar-2020
64 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 05-Mar-2020
65 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 02-Mar-2020
66 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលការផ្ដល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ ២០១៩ 24-Feb-2020
67 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី) 27-Nov-2019
68 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញឬខាត របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 21-Nov-2019
69 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលការផ្ដល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ ២០១៩ 20-Nov-2019
70 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 18-Nov-2019
71 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 04-Oct-2019
72 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី) 22-Aug-2019
73 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 19-Aug-2019
74 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 06-Jun-2019
75 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩​ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 05-Jun-2019
76 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពន្យារពេលការផ្ដល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ ២០១៩ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអ... 29-May-2019
77 ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-May-2019
78 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 12-Apr-2019
79 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 09-Apr-2019
80 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 09-Apr-2019
81 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 02-Apr-2019
82 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី) 07-Mar-2019
83 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវអត្រាបម្រែបម្រួលនៃចំណូលក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 01-Mar-2019
84 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល និងចំនេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 28-Feb-2019
85 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ភី.ភី.អេស.ភី 25-Feb-2019
86 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០១៨របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី) 08-Feb-2019
87 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល និងចំនេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 05-Feb-2019
88 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់ ភីភីអេសភី 25-Jan-2019
89 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវពត៌មាន និងជូនដំណឹងអំពីទីកន្លែងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកឆ្នាំ២០១៩ របស់ ភី.ភី.អេស.ភី 25-Jan-2019
90 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកឆ្នំា២០១៩ របស់ ភី.ភី.អេស.ភី 24-Jan-2019
91 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការពន្យារពេលម្តងទៀតក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ភី.ភី.អេស.ភី 18-Jan-2019
92 [ការបង្ហាញពត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលម្តងទៀតក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 25-Dec-2018
93 [ការបង្ហាញពត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 28-Nov-2018
94 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការទទួលយកក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់ ភីភីអេសភី 13-Nov-2018
95 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន]​ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់ ភីភីអេសភី 08-Nov-2018
96 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើន របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 19-Oct-2018
97 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចសន្យាជួលរយៈពេលវែងជាមួយ GAIN LUCKY LIMITED របស់ភីភីអេសភី 13-Sep-2018
98 [ការបង្ហាញពត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល ក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 14-Aug-2018
99 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 14-Aug-2018
100 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសី្តពីអគ្គីភ័យឆាបឆេះរោងចក្រផលិតម្ជុលឈ្មោះ Meikodo ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 10-Jul-2018
101 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងសី្តពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 04-Jul-2018
102 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់ ភីភីអេសភី 02-Jul-2018
103 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការថយចុះចំណូល ខាតប្រតិបត្តិការ និងខាតសុទ្ធត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 18-May-2018
104 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ភីភីអេសភី 18-May-2018
105 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាលរបស់ ភីភីអេសភី 23-Apr-2018
106 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែប្រែទីកន្លែងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ភីភីអេសភី 10-Apr-2018
107 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 03-Apr-2018
108 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិករបស់ ភីភីអេសភី 12-Mar-2018
109 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត 02-Mar-2018
110 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និង ចំណេញសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ភីភីអេសភី 19-Feb-2018
111 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី) 19-Feb-2018
112 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់ ភី.ភី.អេស.ភី. 09-Feb-2018
113 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក (វិសាមញ្ញ) របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអីលស៊ី 25-Dec-2017
114 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តបង្កើនដើមទុន របស់ភីភីអេសភី 25-Dec-2017
115 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក (វិសាមញ្ញ) របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអីលស៊ី 30-Nov-2017
116 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទទួលយកក្រុមហ៊ុនប៊ីគ្រីម ផៅវើ (ប៉ោយប៉ែត)ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃបុត្រសម្ព័ន្ធ (Associate)របស់ភីភីអេសភី 24-Nov-2017
117 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 17-Nov-2017
118 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 17-Nov-2017
119 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ ភីភីអេសភី 24-Aug-2017
120 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះចំណូល ខាតប្រតិបត្តិការ និងខាតសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧របស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 16-Aug-2017
121 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី 16-Aug-2017
122 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទទួលយកក្រុមហ៊ុន សហ័ស អ៊ែដវ៉ាយសិរី & ខន់សាល់ធីង ឯ.ក មកធ្វើជាបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ភីភីអេសភី 07-Jul-2017
123 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ភីភីអេសភី បានទទួលយកក្រុមហ៊ុន សហ័ស អ៊ី & ស៊ី ឯ.ក មកធ្វើជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ 07-Jul-2017
124 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត 09-Jun-2017
125 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការថយចុះចំណូលត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ភីភីអេសភី 29-May-2017
126 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់ ភីភីអេសភី 29-May-2017
127 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់ ភី. ភី. អេស. ភី. 24-May-2017
128 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងអំពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភ... 22-May-2017
129 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោត 11-May-2017
130 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបោះឆ្នោត និងការតែងតាំងអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញអេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី អាណត្តិថ្មី 04-May-2017
131 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ ភីភីអេសភី 04-Apr-2017
132 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 04-Apr-2017
133 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការថយចុះចំណូលឆ្នាំ២០១៦ របស់ ភីភីអេសភី 04-Apr-2017
134 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការថយចុះចំណូលក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ភីភីអេសភី 16-Feb-2017
135 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី) 16-Feb-2017
136 [ការបង្ហាញព័តមាន] ការបកស្រាយពីការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត 18-Nov-2016
137 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអីលស៊ី 11-Nov-2016
138 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបំភ្លឺលើការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអីលស៊ី 14-Sep-2016
139 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 09-Sep-2016
140 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីអគ្គីភ័យនៅក្នុងការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន យូរ ហៀប សេង 09-Sep-2016
141 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញរបស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 09-Sep-2016
142 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី 22-Aug-2016
143 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន​ ភីភីអេសភី 22-Aug-2016
144 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញភាគហ៊ុនិក របស់ ភីភីអេសភី 12-Aug-2016