[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក

១ - កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ 2024-05-15 09:30
២ - របៀបវារៈ ៩:០០ ព្រឹក៖ ការចុះវត្តមានភាគហ៊ុនិក
៩:៣០ ព្រឹក៖ ការបង្ហាញអំពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ និងបទបង្ហាញស្តីពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
៩:៤០ ព្រឹក៖ មតិស្វាគមន៍ដោយ លោក ដាវ អានសាន ប្រធានអង្គប្រជុំ
៩:៥០ ព្រឹក៖ ការអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖
១. ការអនុម័តលើការប្តូរអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន
២. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្ដូរមាត្រា ៥០ (ចាស់) ទាំងស្រុង និងជំនួសវិញដោយ មាត្រា ៥០ (ថ្មី)
១០:២០ ព្រឹក៖ ប្រមូលសន្លឹកឆ្នោត និង ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត
១០:៣០ ព្រឹក៖ បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ
៣ - សេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលប្រជុំ កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងសម្រេចដូចខាងក្រោម៖
១. ការអនុម័តលើការប្តូរអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន
២. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្ដូរមាត្រា ៥០ (ចាស់) ទាំងស្រុង និងជំនួសវិញដោយ មាត្រា ៥០ (ថ្មី)
៤ - ផ្សេងៗ លោក ដាវ អានសាន ប្រធានអង្គប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមបើកមហាសន្និបាតនៅវេលាម៉ោង ៩៖៣០ ព្រឹក ហើយបានស្វាគមន៍ភាហ៊ុនិក អ្នកតំណាង និងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះ។ លោកបានណែនាំលេខាធិការក្រុមហ៊ុន ដល់ក្រុមភាគហ៊ុនិកឲ្យបានស្គាល់។
កញ្ញា ពិន សុគន្ធទេវី លេខាធិការក្រុមហ៊ុនបានជម្រាបជូន ប្រធានអង្គប្រជុំថា ចំនួនកូរ៉ុមចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ គឺស្របតាមលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ហើយប្រធានអង្គប្រជុំបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំត្រូវបានចាប់ផ្តើម។ លេខាធិការក្រុមហ៊ុនបានណែនាំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃមហាសន្និបាតហើយសង្ខេបអំពីនីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំ និងនីតិវិធីបោះឆ្នោត។
ប្រធានអង្គប្រជុំត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យផ្ដល់ជាសន្ទរកថាស្វាគមន៍។
ប្រធានអង្គប្រជុំបានលើកយកសេចក្ដីសម្រេចខាងក្រោមដើម្បីមកបោះឆ្នោត៖
១. ការអនុម័តលើការប្តូរអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន
២. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្ដូរមាត្រា ៥០ (ចាស់) ទាំងស្រុង និងជំនួសវិញដោយ មាត្រា ៥០ (ថ្មី)
ប្រធានអង្គប្រជុំបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើម ហើយភាគហ៊ុនិកនិងអ្នកតំណាងត្រូវបោះឆ្នោតលើសេចក្ដីសម្រេចលើសន្លឹកបោះឆ្នោតដែលបានចែកជូនពេលចុះឈ្មោះ។
អ្នកចូលរួមទាំងអស់ រង់ចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោត។
សរុបសេចក្ដីមក សេចក្ដីសម្រេចទាំងពីរ ត្រូវបានអនុម័តដោយភាគហ៊ុនិក។ មហាសន្និបាតត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 15-May-2024

ឯកសារ

PEPC_EGM 2024 Results (Khmer).pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើ អគារ វីត្រាស់ ថោវើរ 17-Jun-2024
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 17-Jun-2024
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចមិនបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ ភីអិលស៊ី 14-Jun-2024
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 14-Jun-2024
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 13-Jun-2024
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 12-Jun-2024
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jun-2024
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-Jun-2024
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-Jun-2024
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Jun-2024
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 06-Jun-2024
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Jun-2024
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 06-Jun-2024
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 06-Jun-2024
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Jun-2024
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២ 05-Jun-2024
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ... 04-Jun-2024
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 03-Jun-2024
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-May-2024
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន អិនធើណេសិនណល 30-May-2024
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 28-May-2024
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 27-May-2024
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-May-2024
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 27-May-2024
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក 27-May-2024
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 24-May-2024
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 24-May-2024
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 21-May-2024
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមេសា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 21-May-2024
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-May-2024
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ករណីយោបល់របស់សវនករឯករាជ្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាទស្សនៈដែលមានបញ្ហា/ទស្សនៈនៃការប្រឆាំង/ទស្សនៈនៃការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ 21-May-2024
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរ ភា្នក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 20-May-2024
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-May-2024
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 20-May-2024
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 20-May-2024
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក (ផថខ) 17-May-2024
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 17-May-2024
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 17-May-2024
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកែសម្រួលព័ត៌មានលើកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នសម្... 17-May-2024
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 17-May-2024
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិមកវិញ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក តាមវិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ 16-May-2024
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 16-May-2024
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 16-May-2024
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 16-May-2024
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុន ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក 16-May-2024
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-May-2024
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-May-2024
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 15-May-2024
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 15-May-2024
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 15-May-2024