ផ្សារហ៊ុន​កម្ពុជា​​ នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ជួញ​ដូរ​ចល័ត​

ប្រភពព័ត៌មាន:

អ្នកសសេរអត្ថបទ: ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

Link:

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 05-Jun-2018

ភ្នំពេញៈ ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារ​មូល​បត្រក​ម្ពុជា ​(CSX) ​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ ប្រព័ន្ធ​ជួញ​ដូរ​ចល័ត​សម្រាប់​ការ​ជួញ​ដូរ​មូល​បត្រកម្ម​សិទ្ធ ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ជួញ​ដូរ​មូល​បត្រ​កម្ម​សិទ្ធ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុន​កម្ពុជា​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​ CSX​។

ប្រព័ន្ធ​ជួញ​ដូរ​ចល័ត​នេះ​​ នឹង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​នៅ​​ថ្ងៃទី ​២៥ ​ខែមិ​ថុនា ​ឆ្នាំ២​០១៨ ​ ហើយ​ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​នេះ ​វិនិ​យោ​គិន​ត្រូវ​មាន​គណនី​ជួញ​ដូរ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​មូល​បត្រ​ណាមួ​យ ​ដែល​ជា​សមា​ជិក​របស់ ​CSX ​និង​បាន​ ចុះ​ឈ្មោះជា​មួយ​ផ្សារ​ហ៊ុន​កម្ពុជា​។ អានបន្ត