អត្ថបទជំនួយស្មារតី អំពី "ការវិនិយោគលើវិស័យមូលបត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា"

ប្រភពព័ត៌មាន:

អ្នកសសេរអត្ថបទ: ផ.ម.ក.

Link:

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 08-Aug-2018

ដើម្បីជាជំនួយទៅដល់សាធារណជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិនិយោគ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានចេញផ្សាយនូវ អត្ថបទជំនួយស្មារតីស្ដីអំពី "ការវិនិយោគលើវិស័យមូលបត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា" ដោយរៀបរាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នែការវិនិយោគលើវិស័យមូលបត្រ ក៏ដូចជាបង្ហើបនូវគន្លឺះសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់វិនិយោគិនថ្មី ព្រមទាំងផ្ដល់នូវព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជន ដែលចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិនិយោគ តាមរយៈរបៀបបើកគណនីជួញដូរផងដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានអត្ថបទខាងក្រោម៖

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ