[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងត្រូវស្នើឡើងក្នុងអំឡុង

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងត្រូវស្នើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី តាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម:
១. ប្រភេទភាគលាភដែលបានបែងចែក : ជាសាច់ប្រាក់
២. រយៈពេលភាគលាភ : ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០
៣. អនុបាតនៃការបែងចែកភាគលាភ : ៣៧,៥%
៤. ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក : ១.៦២៩.៦០០.០០០រៀល
ឬ ៤០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
៥. ភាគលាភក្នុងមួយ ឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ : ២២,៦៧ រៀល ឬ ០,០០៥៦ ដុល្លារអាមេរិក
៦. កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក : ០៦ មករា ២០២២
៧. កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមទូទាត់ភាគលាភពី : ២៧ មករា ២០២២ ដល់ ០៤ កុម្ភៈ ២០២២

បញ្ជាក់:
១. សេចក្ដីសម្រេចនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ ឬអនុម័តក្នុងអំឡុងពេល កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុន។
២. ភាគហ៊ុនិកដែលមានសិទ្ធទទួលបានភាគលាភ ជាភាគហ៊ុនិកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ភាគហ៊ុនិកផ្លូវការដែលទទួលបានបញ្ជីភាគហ៊ុនិកបណ្ដោះអាសន្ន ដែលបានរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២។
៣. ភាគហ៊ុនិកដែលលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធរបស់ខ្លួននៅទី០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ នៅតែមានសិទ្ធទទួលបានភាគលាភដដែល។
៤. ភាគហ៊ុនិកដែលទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅនៅទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ នឹងមិនមានសិទ្ធទទួលបានភាគលាភ ដូចបានកំណត់ខាងលើ។
៤. ការទូទាត់ភាគលាភ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ២០២២ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 03-Jan-2022

ឯកសារ

Notification of dividend Khmer.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 20-May-2022
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 18-May-2022
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 18-May-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល 17-May-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 17-May-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ 17-May-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 17-May-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-May-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 16-May-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 16-May-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 16-May-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសលើកទី១ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 16-May-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 16-May-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 16-May-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 16-May-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 13-May-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 13-May-2022
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-May-2022
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 13-May-2022
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 13-May-2022
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 13-May-2022
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 12-May-2022
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 12-May-2022
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-May-2022
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-May-2022
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 10-May-2022
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមេសា ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 10-May-2022
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 10-May-2022
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 09-May-2022
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកែសម្រួលរបៀបចូលរួម និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រ... 09-May-2022
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមេសា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន... 06-May-2022
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ី... 05-May-2022
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក សម្រាប់ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 04-May-2022
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 03-May-2022
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 03-May-2022
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជនសម្រាប់អាណត្តិទី៨ នៃក្រ... 02-May-2022
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន 29-Apr-2022
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន 29-Apr-2022
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាស អំពី ការបញ្ចប់ដំណើរការមជ្ឈត្តការ ដោយភាគីវិវាទ COLBEN និង CEZH (COLBEN) ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្... 29-Apr-2022
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 29-Apr-2022
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 28-Apr-2022
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 22-Apr-2022
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 22-Apr-2022
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន ស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 22-Apr-2022
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 21-Apr-2022
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឧបសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ 21-Apr-2022
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី 20-Apr-2022
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី 20-Apr-2022
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-Apr-2022
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណធុរកិច្ចថ្មី 12-Apr-2022