[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់

១-អត្រាគូប៉ុង ៧,៧៥%
២-ចំនួនការទូទាត់គូប៉ុងក្នុង១ឆ្នាំ
៣-ការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់ ៣.២៨០.៦១៧.៧២១ រៀល
៤-កាលបរិច្ឆេទបង់ការប្រាក់ 2022-08-15
៥-ផ្សេងៗ ការទូទាត់ប្រាក់ដើមសរុបចំនួន ៨៤.៨២១.០០០.០០០ រៀល និង ការប្រាក់សុទ្ធចំនួន ៣.២៨០.៦១៧.៧២១ រៀល លើមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មជូនដល់កម្មសិទ្ធិករកាន់កាប់មូលបត្របំណុលរបស់ធនាគារ ABA។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 12-Aug-2022

ឯកសារ

ABA_Notification_on_prinicpal and interest_payment_KH.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 03-Oct-2022
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 30-Sep-2022
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 22-Sep-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកែសម្រួលលើទិន្នន័យមួយចំនួននៃសេចក្តីថ្លែងរបស់អគ្គនាយក នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាភាសា... 22-Sep-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 21-Sep-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែសីហា និងសម្រាប់ ៨ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 14-Sep-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនចម្បង. 14-Sep-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី របាយការណ៍និរន្តរភាពបរិស្ថាន និងសង្គម របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 09-Sep-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនចម្បង. 09-Sep-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៨ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់ ក.... 09-Sep-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Sep-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ី 31-Aug-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 26-Aug-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឱ្យធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ធ្វើអាជីវកម្មមូលបត្ររដ្ឋ 23-Aug-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 23-Aug-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 23-Aug-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 23-Aug-2022
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 18-Aug-2022
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 17-Aug-2022
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណធុរកិច្ចថ្មី 17-Aug-2022
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៏ត្រីមាសទី២ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 17-Aug-2022
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ 17-Aug-2022
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Aug-2022
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២​​ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 16-Aug-2022
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 16-Aug-2022
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល 16-Aug-2022
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Aug-2022
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤​ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 16-Aug-2022
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការពន្យាពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជី... 16-Aug-2022
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 16-Aug-2022
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-Aug-2022
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 15-Aug-2022
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Aug-2022
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 15-Aug-2022
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២​ ឆ្នាំ២០២២ របស់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 15-Aug-2022
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 12-Aug-2022
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែតម្រូវទៅលើរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ 12-Aug-2022
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 12-Aug-2022
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែតម្រូវទៅលើកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេចដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ របស់ ក្រុ... 11-Aug-2022
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការកែតម្រូវទៅលើការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ របស់ ក្រុមហ... 11-Aug-2022
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2022
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា និងសម្រាប់រយៈពេល ៧ខែ ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 11-Aug-2022
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 11-Aug-2022
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Aug-2022
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Aug-2022
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 10-Aug-2022
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Aug-2022
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកក្កដា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៧ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់... 10-Aug-2022
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខដែលមានកំហុសឆ្គងលើ បំណុលភតិសន្យា បំណុលកិច្ចសន្យា និងបំណុលបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់របាយការណ៍ហ... 09-Aug-2022
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 09-Aug-2022