[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២

ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក. ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់មូលបត្របំណុល
១. ឈ្មោះមូលបត្របំណុលជាភាសាខ្មែរៈ រៀល_មូលបត្ររដ្ឋ_២ឆ្នាំ_៣១០៥២០២៦
២. ឈ្មោះមូលបត្របំណុលជាភាសាអង់គ្លេសៈ KHR_GovtSecu_2Y_31052026
៣. លេខកូដស្តង់ដារៈ KH3000185E59
៤. ទំហំបោះផ្សាយសរុបៈ ២០.០០០ ឯកតា
៥. រូបិយប័ណ្ណនៃមូលបត្របំណុលៈ ប្រាក់រៀល ជាមួយតម្លៃចារឹក ១.០០០.០០០ រៀល/ឯកតា
៦. ថ្លៃបោះផ្សាយៈ ១.០០០.០០០រៀល/ឯកតា
៧. ឥណប្រតិទានៈ ២ឆ្នាំ (២០២៤-២០២៦)
៨. អត្រាគូប៉ុងៈ ៤,០០% ក្នុងមួយឆ្នាំ
៩. ចំនួនដងនៃការទូទាត់គូប៉ុងៈ ២ដង
ខ. ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ
១. ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយៈ
-ភាសាខែ្មរៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ភាសាអង់គ្លេសៈ Ministry of Economy and Finance
២. អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. លេខទូរសព្ទៈ ០២៣ ៨៩០ ៦៦៦
៤. អាណត្តិគាហកៈ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 05-Jun-2024

ឯកសារ

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន 15-Jul-2024
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 15-Jul-2024
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែតម្រូវការបកប្រែរបាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួមចន្លោះពេលសម្រាប់ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក... 11-Jul-2024
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបន្តអាណត្តិប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 11-Jul-2024
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ 10-Jul-2024
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់... 10-Jul-2024
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យល់បន្ថែមលើសង្គតិភាពនៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២... 08-Jul-2024
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 05-Jul-2024
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២៣ 04-Jul-2024
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែសម្រួលតួលេខ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួ... 03-Jul-2024
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 03-Jul-2024
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 02-Jul-2024
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 02-Jul-2024
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 02-Jul-2024
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 01-Jul-2024
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 28-Jun-2024
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី២ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់រោ... 27-Jun-2024
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវសាងសង់ 27-Jun-2024
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 27-Jun-2024
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 26-Jun-2024
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលបៃតងជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក 26-Jun-2024
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 25-Jun-2024
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវលើសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ 24-Jun-2024
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 21-Jun-2024
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 21-Jun-2024
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 21-Jun-2024
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 19-Jun-2024
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើ អគារ វីត្រាស់ ថោវើរ 17-Jun-2024
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 17-Jun-2024
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចមិនបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ ភីអិលស៊ី 14-Jun-2024
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 14-Jun-2024
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 13-Jun-2024
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 12-Jun-2024
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jun-2024
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-Jun-2024
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-Jun-2024
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Jun-2024
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 06-Jun-2024
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Jun-2024
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 06-Jun-2024
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 06-Jun-2024
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Jun-2024
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២ 05-Jun-2024
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ... 04-Jun-2024
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 03-Jun-2024
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-May-2024
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន អិនធើណេសិនណល 30-May-2024
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 28-May-2024
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 27-May-2024
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-May-2024