[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់​ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២១ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានចំណូលសរុបចំនួន ៧.១៤០.៥៩៤ ពាន់រៀល ថយចុះជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៨.៦០៧.៦២៤ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ៥៤,៦៦% និងខាតសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៣.៧២៧.០៤៨ ពាន់រៀល ថយចុះចំនួន ៤.២០១.២០៩ ពាន់រៀលស្មើនឹង ៨៨៦,០៣% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ ។ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានចំនួន ៣៨០.២៣៧.៣០៩ ពាន់រៀល ថយចុះចំនួន ៣.៨២៤.៣២១ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ១,០០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ២៣៩.២៥៩.០២៣ ពាន់រៀល ថយចុះចំនួន ៣.៧២៧.០៤៨ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ១,៥៣% ។
សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ មានដូចខាងក្រោម៖
១-អនុបាតចរន្ត ៖ ៥,៨៧ ដង
២-អនុបាតចរន្តលឿន ៖ ២,២២ ដង
៣-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ៖ (០,៩៨)%
៤-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៖ (១,៥៦)%
៥-អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ៖ ៥៥,៦៤%
៦-អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៖ (៥២,២០)%
៧-ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៖ (៥១,៩) រៀល
៨-អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ៖ ០,៩៧

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 17-May-2021

ឯកសារ

Quarterly Report Q1 2021 kh_compressed.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 22-Sep-2021
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ 22-Sep-2021
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន 20-Sep-2021
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែសីហា​ និងសម្រាប់រយៈពេល៨ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 13-Sep-2021
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់៨ខែដើម ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់... 08-Sep-2021
6 [ព័ត៌មានទីផ្សារ] សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម របស់ ក្រុមហ៊ុន តែល កូថេក នឹងត្រូវដាក់ឲ្យជួញដូរចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះតទៅ។ 08-Sep-2021
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 07-Sep-2021
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 06-Sep-2021
9 [ព័ត៌មានទីផ្សារ] ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក នឹងត្រូវដាក់ឱ្យជួញដូរចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះតទៅ ព... 02-Sep-2021
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 01-Sep-2021
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនជាផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក. 31-Aug-2021
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 30-Aug-2021
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 30-Aug-2021
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទិញភាគហ៊ុន៣០%របស់ប្រាសាក់ 26-Aug-2021
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] អាណត្តិរបស់លោក Ian Samuel Lydall ដែលជាអភិបាលឯករាជ្យរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា​ ភីអិលស៊ី (ធនាគារ) នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន... 20-Aug-2021
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ស្នើសុំធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេលសម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ទំព័... 20-Aug-2021
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២​​ ឆ្នាំ២០២១ របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ 18-Aug-2021
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ 17-Aug-2021
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 17-Aug-2021
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២​​ ឆ្នាំ២០២១ របស់ធនាគារ ហត្ថា ម.ក 17-Aug-2021
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 16-Aug-2021
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 16-Aug-2021
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 16-Aug-2021
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-Aug-2021
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Aug-2021
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 16-Aug-2021
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Aug-2021
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 16-Aug-2021
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 16-Aug-2021
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 13-Aug-2021
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.)​ 12-Aug-2021
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 12-Aug-2021
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2021
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា និងសម្រាប់៧ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ​ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 11-Aug-2021
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីតម្លៃចុះបញ្ជីក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា​ ភីអិលស៊ី 11-Aug-2021
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 11-Aug-2021
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 11-Aug-2021
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកក្កដា និងអនុវត្តសម្រាប់៧ខែដើម ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទា... 09-Aug-2021
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 09-Aug-2021
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 06-Aug-2021
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 30-Jul-2021
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការលាឈប់របស់អភិបាលនៃធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ លីមីតធីត ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 22-Jul-2021
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី បានទទួលកាន់កាប់បន្តក្រុមហ៊ុន សហ័ស អ៊ី និងស៊ី ឯ.ក ទាំងស្រុង 19-Jul-2021
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន 16-Jul-2021
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Jul-2021
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ស្នើសុំធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ Q1-2021 ទំព័រទី៧&៨ ជាភាសាខ្មែរ និង ទំព័រទី៦,២០&២១ ជាភាសាអង់គ្លេស 12-Jul-2021
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 12-Jul-2021
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 12-Jul-2021
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមិថុនា​​ ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វ... 09-Jul-2021
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទ... 08-Jul-2021