[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ ទទួលបានចំណូលពីការប្រាក់សរុបចំនួន ៥៦៩.៣១៥ លានរៀល ដែលកើនឡើង ប្រមាណ ២៨,២៤% និង លទ្ធផលលម្អិតសរុបចំនួន ២៦៥.៩១២ លានរៀល ដែលកើនឡើងប្រមាណ ៣៦,១៩% ធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១។

គិតត្រឹមដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន ៣៤.៤៤៩.៧៧៥ លានរៀល កើនឡើង ៨% និង មូលធនសរុបចំនួន ៤.៨០៤.១៧០ លានរៀល កើនឡើង ១២% ធៀបនឹងចុងការិយបរិច្ឆេទ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

សូចនាករសំខាន់ៗនៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
១. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធនមធ្យម : ៥,៤៨%
២. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម : ០,៧៥%
៣. អនុបាតផលប័ត្រឥណទានធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម : ៧២,១១%
៤. ចំណាយប្រតិបត្តិការធៀបនឹងផលប័ត្រឥណទានជាមធ្យម : ០,៦៧%
៥. អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូល : ៣០,៥៦%
៦. អត្រាចំណូលលើផលប័ត្រឥណទានជាមធ្យម : ២,២៩%
៧. អនុបាតសោធនភាព : ១៨,២៤%
៨. អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការ : ១,៦២%
៩. អនុបាតប្រាក់បញ្ញើឥណទាន : ៨៨,៦៧%
១០. ចំនួនគណនីឥណទាន : ៩៧.០៦៤
១១. ចំនួនបុគ្គលិក : ៧.១៦៥
១២. ចំនួនការិយាល័យ : ៨១

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 01-Dec-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 24-Nov-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 24-Nov-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគឬទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត 23-Nov-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមានឥទ្ធិពលលើបុគ្គលបោះផ្សាយ និង/ឬ លើទំនុកចិត្តឥណទានរបស់បុគ្គលបោះផ្សាយ 22-Nov-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 21-Nov-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាពជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Nov-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Nov-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Nov-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 17-Nov-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 17-Nov-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 17-Nov-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 15-Nov-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Nov-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 15-Nov-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក.ស.ភ 15-Nov-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-Nov-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក 15-Nov-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក. 15-Nov-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Nov-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១០ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក... 14-Nov-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 14-Nov-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 14-Nov-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីងម.ក 14-Nov-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 13-Nov-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល (សញ្ញាបណ្ណបៃតង) របស់ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី 13-Nov-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី១​ នៃឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 13-Nov-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 13-Nov-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Nov-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 10-Nov-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការកែសម្រួលតួលេខលើ ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្... 08-Nov-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 08-Nov-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 08-Nov-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 07-Nov-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 03-Nov-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 01-Nov-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី១ និងទី២ ឆ្នាំ២០២៣ជាភាសាខ្មែររបស់​ ក្... 31-Oct-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីសម្ភោធអគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) និងសាលាចំណេះទូទៅ អន្តរទ្វីប អាមេរិកកាំង (AIS) ស... 27-Oct-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១៥ 27-Oct-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទូរទាត់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមលើមូលបត្របំណុលសាជីវកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 26-Oct-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 26-Oct-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 23-Oct-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 20-Oct-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Oct-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែប្រែកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Oct-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងសម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 16-Oct-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក... 11-Oct-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 11-Oct-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល(សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព) របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក. 06-Oct-2023