[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) មានចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចំនួន ៤០.៣៤០.៥៦០ ពាន់រៀល (៩.៨៣៧.៩៧៩ ដុល្លារអាមេរិក) សម្រេចបាន ២៧,៥៩% នៃការគ្រោងផែនការឆ្នាំ២០២២ និងធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ កើនឡើងចំនួន ៣.៤៤៦.៨៨២ ពាន់រៀល (៧៧៤.៤៥៤ ដុល្លារអាមេរិក) ឬស្មើនឹង ៩,៣៤%។ ចំណែកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២២ សរុបចំនួន ១៧.៨៣៧.៨៤៦ ពាន់រៀល (៤.៣៥២.៨៥៧ ដុល្លារអាមេរិក) សម្រេចបាន ៣០,៦៥% នៃការគ្រោងផែនការឆ្នាំ២០២២ និងធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ កើនឡើងចំនួន ១.៨៥៧.២១៦ ពាន់រៀល (៤២៦.៦៥៩ ដុល្លារអាមេរិក) ឬស្មើនឹង ១១,៦២%។ សម្រាប់រយៈពេល៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ ចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មមានចំនួន ១១៥.៩៣៥.៦៦៣ ពាន់រៀល (២៨.៤៥៧.៤៥៣ ដុល្លារអាមេរិក) សម្រេចបាន ៧៩,២៩% នៃការគ្រោងផែនការឆ្នាំ២០២២ និងធៀបនឹង៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២១ កើនឡើងចំនួន ២២.៩៩២.១៩៨ ពាន់រៀល (៥.៥៩៨.៧៥៥ ដុល្លារអាមេរិក) ឬស្មើនឹង ២៤,៧៤%។ ចំណែកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសម្រាប់៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ សរុបចំនួន ៤៦.៦១៧.៦៧០ ពាន់រៀល (១១.៤៤២.៧២៧ ដុល្លារអាមេរិក) សម្រេចបាន ៨០,១១% នៃគ្រោងផែនការឆ្នាំ២០២២ និងធៀបនឹង៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២១ កើនឡើងចំនួន ៨.០០៩.៤៣៤ ពាន់រៀល (១.៩៤៧.៣៤២ ដុល្លារអាមេរិក) ឬស្មើនឹង ២០,៧៥%។

នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ ក.ស.ភ. មានចំនួន ៩៥០.៣១៤.៨៦២ ពាន់រៀល (២៣០.៧១៤.៩៤៦ ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ៥៤.៥០៧.៩០៩ ពាន់រៀល (១០.៨៣១.០៦០ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៦,០៨% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៧៥៥.៨៧០.៧១២ ពាន់រៀល (១៨៣.៥០៨.៣០៦ ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ៥០.៤២៨.៤២៥ ពាន់រៀល (១០.៣៥១.១៤២ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៧,១៥% បើធៀបនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

សូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ មានដូចខាងក្រោម៖
១-អនុបាតចរន្ត ៣,៨៩ ដង
២-អនុបាតចរន្តលឿន ៣,៨៩ ដង
៣-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ១,៨៨ %
៤-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ២,៣៦ %
៥-អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ៦៦,៦២ %
៦-អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៤៤,២៤ %
៧-ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៨៦២,៧៦ រៀល

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 16-Dec-2022

ឯកសារ

PPAP_3rd Quarter Report_2022_KH.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 21-Sep-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចូលនិវត្តន៍របស់អភិបាលឯករាជ្យ នៃធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 21-Sep-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែប្រែមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Sep-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Sep-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 21-Sep-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 20-Sep-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 20-Sep-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 20-Sep-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 18-Sep-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្រុតបរទេស 18-Sep-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 18-Sep-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែសីហា និងសម្រាប់រយៈពេល ៨ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 14-Sep-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 12-Sep-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 12-Sep-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៨ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក.... 08-Sep-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 01-Sep-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក 31-Aug-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការ ប្រគល់ជូនចំណែកឯកជននៃខុនដូ The Garden Residency 2 (TGR2) របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ភីអិលស៊ី 29-Aug-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១៣ 23-Aug-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេនបូឌា) ម.ក 23-Aug-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 22-Aug-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទទួលបានពានរង្វាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូដែលមានតម្លៃសមរម្យបំផុត របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 22-Aug-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីសម្ភោធអគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) និងសាលាចំណេះទូទៅ អន្តរទ្វីប អាមេរិកកាំង (AIS) ស... 18-Aug-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 18-Aug-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Aug-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២៣ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 16-Aug-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Aug-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 15-Aug-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 15-Aug-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 15-Aug-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកក្កដា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៧ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់... 15-Aug-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គោលដេន ទ្រី 15-Aug-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន 15-Aug-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកក្កដា និងសម្រាប់ ៧ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 15-Aug-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 15-Aug-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន 15-Aug-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 15-Aug-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 14-Aug-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 14-Aug-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Aug-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការពន្យាពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេម.ក. 14-Aug-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 14-Aug-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 11-Aug-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 11-Aug-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 11-Aug-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 11-Aug-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 10-Aug-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Aug-2023