[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក

១ - ប្រភេទនៃការប្រជុំភាគហ៊ុនិក ប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញ
២ - កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាប្រជុំ 2024-06-28 09:00
៣ - ទីកន្លែងប្រជុំ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)
៤ - របៀបវារៈ ម៉ោង ៩:០០ – ៩:២០ ការចុះឈ្មោះរបស់ភាគហ៊ុនិក
ម៉ោង ៩:២០ – ៩:៣០ សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ប្រធានអង្គប្រជុំ
ម៉ោង ៩:៣០ – ៩:៤០ ការណែនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ម៉ោង ៩:៤០ – ៩:៥០ របៀបវារៈនៃការអនុម័ត និងការដំណើរការបោះឆ្នោត
ម៉ោង ៩:៥០ – ១០:០០ ការបង្កើតកូរ៉ុមនៃកិច្ចប្រជុំ
ម៉ោង ១០:០០ – ១០:២០ ការសម្រេចអំពីការបែងចែកភាគលាភអប្បបរមាដែលបានធានា នឹង មានសុពលភាពដល់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកក្រោយៗទៀត
ម៉ោង ១០:២០ – ១០:៤០ ការសម្រេចលើការបោះផ្សាយមូលបត្របន្ថែម នៅផ្សារមូលបត្រនៃ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
ម៉ោង ១០:៤០ – ១១:០០ ការសម្រេចលើការកែប្រែលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ម៉ោង ១១:០០ – ១១:២០ ការសម្រេចលើការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួម របស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ម៉ោង ១១:២០ – ១០:៤០ ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
ម៉ោង ១១:៤០ – ១២:០០ ប្រធានអង្គប្រជុំថ្លែងសុន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំ
៥ - កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលអាចចូលរួម 2024-06-07
៦ - កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេច 2024-06-03
៧ - ផ្សេងៗ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់ជ្រាបថា ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ (“មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក”) ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖ ១. កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ២. កាលបរិច្ឆេទមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកប្រចាំឆ្នាំ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ៣. ទីតាំងប្រារព្ធមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក៖ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 05-Jun-2024

ឯកសារ

CAMGSM_Announcement_on_AGM_KH.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន 15-Jul-2024
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 15-Jul-2024
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែតម្រូវការបកប្រែរបាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួមចន្លោះពេលសម្រាប់ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក... 11-Jul-2024
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបន្តអាណត្តិប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 11-Jul-2024
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ 10-Jul-2024
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់... 10-Jul-2024
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យល់បន្ថែមលើសង្គតិភាពនៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២... 08-Jul-2024
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 05-Jul-2024
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២៣ 04-Jul-2024
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែសម្រួលតួលេខ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួ... 03-Jul-2024
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 03-Jul-2024
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 02-Jul-2024
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 02-Jul-2024
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 02-Jul-2024
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 01-Jul-2024
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 28-Jun-2024
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី២ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់រោ... 27-Jun-2024
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវសាងសង់ 27-Jun-2024
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 27-Jun-2024
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 26-Jun-2024
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលបៃតងជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក 26-Jun-2024
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 25-Jun-2024
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវលើសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ 24-Jun-2024
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 21-Jun-2024
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 21-Jun-2024
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 21-Jun-2024
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 19-Jun-2024
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើ អគារ វីត្រាស់ ថោវើរ 17-Jun-2024
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 17-Jun-2024
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចមិនបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ ភីអិលស៊ី 14-Jun-2024
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 14-Jun-2024
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 13-Jun-2024
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 12-Jun-2024
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jun-2024
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-Jun-2024
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-Jun-2024
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Jun-2024
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 06-Jun-2024
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Jun-2024
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 06-Jun-2024
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 06-Jun-2024
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Jun-2024
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២ 05-Jun-2024
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ... 04-Jun-2024
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 03-Jun-2024
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-May-2024
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន អិនធើណេសិនណល 30-May-2024
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 28-May-2024
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 27-May-2024
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-May-2024