[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកែសម្រួលតួលេខ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សូមធ្វើការកែសម្រួលតួលេខ ក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ៩ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ជាភាសាខ្មែរ នៅទំព័រ៨៧ បន្ទាត់ “មូលប័ត្របំណុល” កូឡោន “នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដុល្លារអាមេរិក” ដែលបានបង្ហាញសមតុល្យ “២.៤៣៣.៨៣៤.១០៣” និងជាភាសាអង់គ្លេស នៅទំព័រ៦៨ បន្ទាត់ “Debt securities” កូឡោន “31 December 2021 US$” ដែលបានបង្ហាញសមតុល្យ “2,433,834,103” ត្រូវបានលុបចោល ហើយធ្វើការកែសម្រួលទៅជា “សូន្យ” វិញ។ ការកែសម្រួលនេះ គឺមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ទាំងមូលនោះទេ។

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 21-Sep-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចូលនិវត្តន៍របស់អភិបាលឯករាជ្យ នៃធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 21-Sep-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែប្រែមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Sep-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Sep-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 21-Sep-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 20-Sep-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 20-Sep-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 20-Sep-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 18-Sep-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្រុតបរទេស 18-Sep-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 18-Sep-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែសីហា និងសម្រាប់រយៈពេល ៨ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 14-Sep-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 12-Sep-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 12-Sep-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៨ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក.... 08-Sep-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 01-Sep-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក 31-Aug-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការ ប្រគល់ជូនចំណែកឯកជននៃខុនដូ The Garden Residency 2 (TGR2) របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ភីអិលស៊ី 29-Aug-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១៣ 23-Aug-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេនបូឌា) ម.ក 23-Aug-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 22-Aug-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទទួលបានពានរង្វាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូដែលមានតម្លៃសមរម្យបំផុត របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 22-Aug-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីសម្ភោធអគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) និងសាលាចំណេះទូទៅ អន្តរទ្វីប អាមេរិកកាំង (AIS) ស... 18-Aug-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 18-Aug-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Aug-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២៣ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 16-Aug-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Aug-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 15-Aug-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 15-Aug-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 15-Aug-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកក្កដា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៧ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់... 15-Aug-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គោលដេន ទ្រី 15-Aug-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន 15-Aug-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកក្កដា និងសម្រាប់ ៧ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 15-Aug-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 15-Aug-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន 15-Aug-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 15-Aug-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 14-Aug-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 14-Aug-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Aug-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការពន្យាពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេម.ក. 14-Aug-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 14-Aug-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 11-Aug-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 11-Aug-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 11-Aug-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 11-Aug-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 10-Aug-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Aug-2023