[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន

ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (“ក្រុមហ៊ុន”) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់វិនិយោគិន និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ អនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលនៅ ជាធរមាន ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចំាត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ជូននិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (“ន.ម.ក”) យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ដោយហេតុថា មានការឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិធីបុណ្យជាតិច្រើន នៅក្នុងខែកញ្ញា និងវិច្ឆិកា កន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការរៀបចំបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងចាប់ផ្តើមដំណើរការត្រួត ពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបក្នុងគ្រា សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ដោយសវនករឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន និងពុំ អាចបង្ហាញជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជន ទាន់ពេលវេលា។
ការផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ នេះ នឹងត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ ថៃ្ងទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញជូនរបាយការណ៍ប្រចំាត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ នេះ ជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជន បន្ទាប់ពីដាក់ជូន ន.ម.ក ពិនិត្យ និងសម្រេច។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 15-Nov-2022

ឯកសារ

GTI-Press Release Delay Q3-2022_KH.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 01-Dec-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 24-Nov-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 24-Nov-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគឬទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត 23-Nov-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមានឥទ្ធិពលលើបុគ្គលបោះផ្សាយ និង/ឬ លើទំនុកចិត្តឥណទានរបស់បុគ្គលបោះផ្សាយ 22-Nov-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 21-Nov-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាពជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Nov-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Nov-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Nov-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 17-Nov-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 17-Nov-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 17-Nov-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 15-Nov-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Nov-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 15-Nov-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក.ស.ភ 15-Nov-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-Nov-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក 15-Nov-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក. 15-Nov-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Nov-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១០ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក... 14-Nov-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 14-Nov-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 14-Nov-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីងម.ក 14-Nov-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 13-Nov-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល (សញ្ញាបណ្ណបៃតង) របស់ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី 13-Nov-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី១​ នៃឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 13-Nov-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 13-Nov-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Nov-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 10-Nov-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការកែសម្រួលតួលេខលើ ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្... 08-Nov-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 08-Nov-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 08-Nov-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 07-Nov-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 03-Nov-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 01-Nov-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី១ និងទី២ ឆ្នាំ២០២៣ជាភាសាខ្មែររបស់​ ក្... 31-Oct-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីសម្ភោធអគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) និងសាលាចំណេះទូទៅ អន្តរទ្វីប អាមេរិកកាំង (AIS) ស... 27-Oct-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១៥ 27-Oct-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទូរទាត់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមលើមូលបត្របំណុលសាជីវកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 26-Oct-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 26-Oct-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 23-Oct-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 20-Oct-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Oct-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែប្រែកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Oct-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងសម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 16-Oct-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក... 11-Oct-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 11-Oct-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល(សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព) របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក. 06-Oct-2023