[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែប្រែការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលនឹងត្រូវស្នើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក (ស្ថិតក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការ) សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រុមហ៊ុនសូមធ្វើការកែប្រែលើភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក និងភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិដែលគិតជាខ្មែររៀល ដោយផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនសូមធ្វើការកែប្រែការបែងចែកភាគលាភជូន ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធបោះឆ្នោត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលនឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញ និងស្នើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុនតាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
១. ប្រភេទភាគលាភដែលបានបែងចែក: ជាសាច់ប្រាក់
២. រយៈពេលភាគលាភ : ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១
៣. អនុបាតនៃការបែងចែកភាគលាភ: ៤០%
៤. ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក: ៣.១៧១.៥៨៦.៦៤៧ រៀល ឬ ៧៦៥.៥២៩ ដុល្លារអាមេរិក (ផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២)
៥. ភាគលាភក្នុងមួយ ឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ: ៤៤,១២៦ រៀល ឬ ០,០១០៦៥០៨ ដុល្លារអាមេរិក
៦. កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក: ១៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (កាលបរិច្ឆេទនេះដូចគ្នានឹងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកត្រារបស់ EGM)
៧. កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមទូទាត់ភាគលាភពី: ០៦ ធ្នូ ២០២២ ដល់ ១៤ ធ្នូ២០២២
បញ្ជាក់:
១. សេចក្ដីសម្រេចនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ ឬអនុម័តក្នុងអំឡុងពេល កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមហ៊ុន។
២. ភាគហ៊ុនិកដែលមានសិទ្ធទទួលបានភាគលាភ ជាភាគហ៊ុនិកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ភាគហ៊ុនិកផ្លូវការដែលទទួលបានបញ្ជីភាគហ៊ុនិកបណ្ដោះអាសន្ន ដែលបានរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។
៣. ភាគហ៊ុនិកដែលលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធរបស់ខ្លួននៅទី១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នៅតែមានសិទ្ធទទួលបានភាគលាភដដែល។
៤. ភាគហ៊ុនិកដែលទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅនៅទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នឹងមិនមានសិទ្ធទទួលបានភាគលាភ ដូចបានកំណត់ខាងលើ។
៥. ការទូទាត់ភាគលាភ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ២០២២ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 29-Nov-2022

ឯកសារ

Amendment on Divident Notification 2022 khmer.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 01-Dec-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 24-Nov-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 24-Nov-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគឬទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត 23-Nov-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមានឥទ្ធិពលលើបុគ្គលបោះផ្សាយ និង/ឬ លើទំនុកចិត្តឥណទានរបស់បុគ្គលបោះផ្សាយ 22-Nov-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 21-Nov-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាពជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-Nov-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Nov-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Nov-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 17-Nov-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 17-Nov-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 17-Nov-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 15-Nov-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Nov-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 15-Nov-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក.ស.ភ 15-Nov-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-Nov-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក 15-Nov-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក. 15-Nov-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Nov-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១០ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក... 14-Nov-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 14-Nov-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 14-Nov-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីងម.ក 14-Nov-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 13-Nov-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល (សញ្ញាបណ្ណបៃតង) របស់ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី 13-Nov-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី១​ នៃឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 13-Nov-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 13-Nov-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Nov-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 10-Nov-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការកែសម្រួលតួលេខលើ ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្... 08-Nov-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 08-Nov-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 08-Nov-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 07-Nov-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 03-Nov-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 01-Nov-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី១ និងទី២ ឆ្នាំ២០២៣ជាភាសាខ្មែររបស់​ ក្... 31-Oct-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីសម្ភោធអគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) និងសាលាចំណេះទូទៅ អន្តរទ្វីប អាមេរិកកាំង (AIS) ស... 27-Oct-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១៥ 27-Oct-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទូរទាត់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមលើមូលបត្របំណុលសាជីវកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 26-Oct-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 26-Oct-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវការបែងចែកភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 23-Oct-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 20-Oct-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 20-Oct-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែប្រែកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Oct-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងសម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 16-Oct-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក... 11-Oct-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 11-Oct-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល(សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព) របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក. 06-Oct-2023