[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី

សេចក្តីលម្អិត៖
ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយៈ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី

ក. ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់មូលបត្របំណុល
១. ឈ្មោះមូលបត្របំណុលជាភាសាខ្មែរៈ សញ្ញាបណ្ណបៃតង ហ្គោលដេន ទ្រី
២. ឈ្មោះមូលបត្របំណុលជាភាសាអង់គ្លេសៈ Golden Tree Green Bond
៣. ឈ្មោះកាត់នៃមូលបត្របំណុលៈ សញ្ញាបណ្ណបៃតង ហ្គោលដេន ទ្រី
៤. ឈ្មោះកាត់នៃមូលបត្របំណុលជាភាសាអង់គ្លេសៈ Golden Tree Green Bond
៥. លេខកូដស្តង់ដារៈ KH2000201CC7
៦. លេខកូដបំព្រួញៈ B000201CC
៧. និមិត្តសញ្ញាមូលបត្របំណុលៈ GT27A
៨. ទំហំបោះផ្សាយសរុបៈ ៦.០៧២.១០០.០០០ រៀល
៩. រូបិយប័ណ្ណនៃមូលបត្របំណុលៈ ប្រាក់រៀល ជាមួយតម្លៃចារឹក ១០០.០០០រៀល ក្នុងមួយសញ្ញាបណ្ណ
១០. ថ្លៃបោះផ្សាយៈ ១០០%នៃតម្លៃចារឹក
១១. ឥណប្រតិទានៈ ៥ឆ្នាំ (២០២២-២០២៧) គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបោះផ្សាយ
១២. ប្រភេទមូលបត្របំណុលៈ បៃតង គ្មានការធានា មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចកម្រិតទាប ក្នុងទម្រង់ចុះបញ្ជី
១៣. អត្រាគូប៉ុងៈ ៧ % ក្នុងមួយឆ្នាំ
១៤. ចំនួនដងនៃការទូទាត់គូប៉ុងៈ ប្រចាំឆមាស
១៥. ការទូទាត់ប្រាក់ដើម: ទូទាត់នៅឥណប្រតិទាន
១៦. កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីៈ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៣

ខ. ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ
១. ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយៈ
-ភាសាខែ្មរៈ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី
-ភាសាអង់គ្លេសៈ Golden Tree Co., Ltd.
២. សេវាកម្មចម្បងៈ ការផ្តល់សេវាកម្មជួលការិយាល័យ
៣. បុគ្គលតំណាងក្រុមហ៊ុនៈ លោក ហុង អ៊ុយ នាយកប្រតិបត្តិ
៤. អាសយដ្ឋានៈ ដីឡូត៏ A ផ្លូវលេខ ១៦៩ ភូមិ ១២ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
៥. លេខទូរសព្ទៈ (+855) 89 289 206
៦. ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រៈ ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
៧. សហក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រៈ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
៨. ភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុលៈ ក្រុមហ៊ុន អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
៩. ភ្នាក់ងារបញ្ជិការមូលបត្រ : ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរីធី ភីអិលស៊ី
១០. ទីប្រឹក្សាគណនេយ្យៈ Grant Thornton (Cambodia) Limited
១១. អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាសញ្ញាបណ្ណបៃតងៈ DNV GL (Thailand) Co., Ltd.

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 16-Jan-2023

ឯកសារ

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 24-Mar-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 23-Mar-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 22-Mar-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 22-Mar-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ 16-Mar-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 16-Mar-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-Mar-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 14-Mar-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) 14-Mar-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ និងរយៈពេល ២ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 10-Mar-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកុម្ភៈ និងអនុវត្តសម្រាប់ ២ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់... 10-Mar-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែតម្រូវទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានបោះផ្សាយនា ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស... 07-Mar-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 07-Mar-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 03-Mar-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 01-Mar-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 28-Feb-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 28-Feb-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-Feb-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់​​ ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី អ៊ិនជីនារីង 27-Feb-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៧ 27-Feb-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 27-Feb-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 24-Feb-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 23-Feb-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តីពីការ​ជួលសេវាកម្ម​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ដើម្បីជាសវនករឯករាជ្យរបស់ ក.ស.ភ. 20-Feb-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 20-Feb-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Feb-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក 17-Feb-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចំាត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Feb-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Feb-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 15-Feb-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Feb-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២​​ របស់ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 14-Feb-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 14-Feb-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការពន្យាពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២របស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេម.ក. 14-Feb-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 14-Feb-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 13-Feb-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 13-Feb-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែតម្រូវទៅលើចំណេញ/ខាតសុទ្ធដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉... 13-Feb-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Feb-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Feb-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមករា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក.... 10-Feb-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 10-Feb-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 10-Feb-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជ... 10-Feb-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 10-Feb-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 02-Feb-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 31-Jan-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 27-Jan-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 16-Jan-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែធ្នូ ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ប្រចាំឆមាសទី២ និងសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jan-2023