[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ

ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ
២ - តម្លៃទ្រព្យសកម្ម តម្លៃទិញ ៨៦.៧១៤.៥១៤.០០០.០០០ រៀល
ទ្រព្យសកម្មសរុបនៅចុងឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្រោយ ១.៤២៥.៣៨៧.៤០២.០០០ រៀល
អនុបាតនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប(%) ៦,០៨ %
៣ - បរិយាយ ការទិញគ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតែន័រ ប្រភេទ QC ២គ្រឿង តម្លៃ ៥៦.៨៨១.៥៣៩.០០០ រៀល និងគ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតែន័រ ប្រភេទ RTG ៦ គ្រឿង តម្លៃ ២៩.៨៣២.៩៧៥.០០០ រៀល ដែលចាត់ថ្នាក់ជាទ្រព្យសកម្ម ។
៤ - មូលហេតុ ដើម្បីអាចបញ្ជៀសបានបញ្ហាកកស្ទះ និងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ទេរ-ផ្ទុកកុងតែន័រ និងធានាប្រសិទ្ធិភាពប្រតិបត្តិការលើកដាក់ជូនអតិថិជនមុនពេលបញ្ចប់គម្រោងអភិវឌ្ឍចំណតផែកុងតែន័រជំហានទី១ កសស ត្រូវអភិវឌ្ឍចំណតផែថ្មីប្រវែង(២៣៥ ម) ។
៥ ​- កាលបរិច្ឆេទ 2022-11-30
៦ - មូលធនភាគហ៊ុនិក ≥៣០ ប៊ីលានរៀល

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 27-Jan-2023

ឯកសារ

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 24-Mar-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 23-Mar-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 22-Mar-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 22-Mar-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ 16-Mar-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 16-Mar-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-Mar-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 14-Mar-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) 14-Mar-2023
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ និងរយៈពេល ២ខែ ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 10-Mar-2023
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកុម្ភៈ និងអនុវត្តសម្រាប់ ២ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់... 10-Mar-2023
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែតម្រូវទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានបោះផ្សាយនា ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស... 07-Mar-2023
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 07-Mar-2023
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 03-Mar-2023
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 01-Mar-2023
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 28-Feb-2023
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 28-Feb-2023
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-Feb-2023
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់​​ ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី អ៊ិនជីនារីង 27-Feb-2023
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៧ 27-Feb-2023
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 27-Feb-2023
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 24-Feb-2023
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 23-Feb-2023
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តីពីការ​ជួលសេវាកម្ម​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ដើម្បីជាសវនករឯករាជ្យរបស់ ក.ស.ភ. 20-Feb-2023
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 20-Feb-2023
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-Feb-2023
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ៉េលវេ ម.ក 17-Feb-2023
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចំាត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក 16-Feb-2023
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Feb-2023
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 15-Feb-2023
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២ របស់ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Feb-2023
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២​​ របស់ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 14-Feb-2023
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) 14-Feb-2023
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការពន្យាពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២របស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេម.ក. 14-Feb-2023
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 14-Feb-2023
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 13-Feb-2023
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 13-Feb-2023
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែតម្រូវទៅលើចំណេញ/ខាតសុទ្ធដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉... 13-Feb-2023
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Feb-2023
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 10-Feb-2023
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមករា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ របស់ ក.... 10-Feb-2023
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យាពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 10-Feb-2023
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 10-Feb-2023
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជ... 10-Feb-2023
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 10-Feb-2023
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនភាពវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ លើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 02-Feb-2023
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 31-Jan-2023
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 27-Jan-2023
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 16-Jan-2023
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែធ្នូ ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ប្រចាំឆមាសទី២ និងសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jan-2023