[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក

១ - កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ 2022-11-03 10:00
២ - របៀបវារៈ ៩:០០ ព្រឹក៖ ការចុះវត្តមានភាគហ៊ុនិក
១០:០០ ព្រឹក៖ ការបង្ហាញអំពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ និងបទបង្ហាញស្តីពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
១០:០៥ ព្រឹក៖ មតិស្វាគមន៍ដោយ លោក Paul Lim Pay Chuan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក
១០:៣០ ព្រឹក៖ ការអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖
១. ការអនុម័តលើលាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២. ការអនុម័តលើការបន្តអណត្តិ ឯកឧត្តម ដាវ អានសាន ជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា ១៨.១ នៃលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
៣. ការអនុម័តលើសិទ្ធិប្រកាសបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលនឹងបញ្ចប់គិតត្រឹម ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
៤. ការអនុម័តសិទ្ធិក្នុងការបោះផ្សាយភាគហ៊ុនដោយយោងតាមលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
៥. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់អភិបាល ប្ដូរមាត្រា ៥៤.១ ទាំងស្រុង ដោយជំនួសវិញដោយមាត្រាថ្មី
១០:៤៥ ព្រឹក៖ ប្រមូលសន្លឹកឆ្នោត សម្រាកទទួលទានកាហ្វេ និង ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត
១១:០០ ព្រឹក៖ បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ
៣ - សេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលប្រជុំ កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងសម្រេចដូចខាងក្រោម៖
១. ការអនុម័តលើលាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (១០០%)
២. ការអនុម័តលើការបន្តអណត្តិ ឯកឧត្តម ដាវ អានសាន ជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា ១៨.១ នៃលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (១០០%)
៣. ការអនុម័តលើសិទ្ធិប្រកាសបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលនឹងបញ្ចប់គិតត្រឹម ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ (១០០%)
៤. ការអនុម័តសិទ្ធិក្នុងការបោះផ្សាយភាគហ៊ុនដោយយោងតាមលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (១០០%)
៥. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់អភិបាល ប្ដូរមាត្រា ៥៤.១ ទាំងស្រុង ដោយជំនួសវិញដោយមាត្រាថ្មី (១០០%)
៤ - ផ្សេងៗ លោក Paul Lim Pay Chuan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបើកមហាសន្និបាតនៅវេលាម៉ោង ១០ ព្រឹក ហើយបានស្វាគមន៍ភាហ៊ុនិក អ្នកតំណាង និងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះ។ លោកបានណែនាំនាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឲ្យបានស្គាល់។
លោកស្រី Lynda Pan Seng Wee លេខាធិការក្រុមហ៊ុនបានជម្រាបជូន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថា ចំនួនកូរ៉ុមចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ គឺស្របតាមលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំត្រូវបានចាប់ផ្តើម។ លេខាធិការក្រុមហ៊ុនបានណែនាំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃមហាសន្និបាតហើយសង្ខេបអំពីនីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំ និងនីតិវិធីបោះឆ្នោត។
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យផ្ដល់ជាសន្ទរកថាស្វាគមន៍។ លោកបានធ្វើបទបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុន សកម្មភាពអាជីវកម្ម គម្រោងដែលបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការនិង ចក្ខុវិស័យនាពេលអនាគត។
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានលើកយកសេចក្ដីសម្រេចខាងក្រោមដើម្បីមកបោះឆ្នោត៖
១. ការអនុម័តលើលាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២. ការអនុម័តលើការបន្តអណត្តិ ឯកឧត្តម ដាវ អានសាន ជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា ១៨.១ នៃលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
៣. ការអនុម័តលើសិទ្ធិប្រកាសបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលនឹងបញ្ចប់គិតត្រឹម ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
៤. ការអនុម័តសិទ្ធិក្នុងការបោះផ្សាយភាគហ៊ុនដោយយោងតាមលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
៥. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់អភិបាល ប្ដូរមាត្រា ៥៤.១ ទាំងស្រុង ដោយជំនួសវិញដោយមាត្រាថ្មី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើម ហើយភាគហ៊ុនិកនិងអ្នកតំណាងត្រូវបោះឆ្នោតលើសេចក្ដីសម្រេចទាំងនោះលើសន្លឹកបោះឆ្នោតដែលបានចែកជូនពេលចុះឈ្មោះ។
អ្នកចូលរួមទាំងអត់បានសម្រាកពិសារកាហ្វេដើម្បីរង់ចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោត។
សរុបសេចក្ដីមក សេចក្ដីសម្រេចទាំង ៥ (ប្រាំ) ត្រូវបានអនុម័តដែលភាគហ៊ុនិក។ មហាសន្និបាតត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 04-Nov-2022

ឯកសារ

PEPC_Press Release on GSM Results (Khmer).pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 31-Jan-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 27-Jan-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 16-Jan-2023
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែធ្នូ ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ប្រចាំឆមាសទី២ និងសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jan-2023
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការលាឈប់របស់អភិបាល នៃធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 11-Jan-2023
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 11-Jan-2023
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែធ្នូ និងអនុវត្តសម្រាប់ ១២ខែ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក.ស.... 10-Jan-2023
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 05-Jan-2023
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក 27-Dec-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក 27-Dec-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចាប់ពី ១០% ឡើងទៅ 23-Dec-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចាប់ពី ១០% ឡើងទៅ 23-Dec-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក.ស.ភ 20-Dec-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 20-Dec-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការកែតម្រូវតួលេខនៃការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណះនៅថ្ងៃទី 0៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២... 16-Dec-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 16-Dec-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវលក់ 14-Dec-2022
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចាប់ពី ១០% ឡើងទៅ 14-Dec-2022
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងសម្រាប់រយៈពេល ១១ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Dec-2022
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ រប... 12-Dec-2022
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ជាលើកទីពីរ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 09-Dec-2022
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 06-Dec-2022
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 06-Dec-2022
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 05-Dec-2022
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 05-Dec-2022
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 05-Dec-2022
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Dec-2022
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 05-Dec-2022
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 01-Dec-2022
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែប្រែការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលនឹងត្រូវស្នើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមហា... 29-Nov-2022
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន 24-Nov-2022
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 22-Nov-2022
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល 22-Nov-2022
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 22-Nov-2022
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការទទួលបានការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់ ការបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបណ្ណបៃតង របស់ធនាគារ អេស៊ីល... 22-Nov-2022
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានទូទៅអំពីមូលបត្ររដ្ឋ 21-Nov-2022
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ី 17-Nov-2022
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 17-Nov-2022
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 17-Nov-2022
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក 16-Nov-2022
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 15-Nov-2022
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 15-Nov-2022
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 15-Nov-2022
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 15-Nov-2022
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី 15-Nov-2022
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 15-Nov-2022
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2022
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១​ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក(ខេមបូឌា) ម.ក. 14-Nov-2022
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការឈ្នះពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យនៃពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ ២០២២ 11-Nov-2022
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក (ស្ថិតក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការ)មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់... 11-Nov-2022