[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក

១ - កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ 2024-04-25 14:00
២ - របៀបវារៈ ១.​ អនុម័តការបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ចំនួន១០ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលផ្តល់ជូនដល់ភាគហ៊ុនិក របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចំនួន៦០៨.៥០៥.១៨៩.០០០រៀល ស្មើនឹង៦០.៨៥០.៥២៤.៣២៧,៦៣រៀល ក្នុងអត្រា១៤០,៤៧៩៥រៀល ក្នុង១ភាគហ៊ុន និងរក្សាប្រាក់ចំណេញនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។
២. អនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា៨ និងឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា។
៣. អនុម័តកម្រៃសេវា សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ស្របតាមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន២,១ភាគរយ។
៤. អនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៥. អនុម័តការតែងតាំង លោក ឆាយ សឿន ជាអភិបាល នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ចាប់ពីថ្ងៃចូលនិវត្តន៍ អាយុ៧០ឆ្នាំ នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤។
៦. អនុម័តការតែងតាំង លោក Pieter Kooi ជាអភិបាលឯករាជ្យ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
៧. អនុម័តការតែងតាំង លោកស្រី ភូរិ រតនា ជាអភិបាលឯករាជ្យ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
៨. អនុម័តការតែងតាំង លោក Stéphane MANGIAVACCA មកពីស្ថាប័ន COFIBRED ជាអភិបាលធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
៩. អនុម័តការតែងតាំង បណ្ឌិត Albertus BRUGGINK មកពីស្ថាប័ន ORIX ជាអភិបាលធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
១០. អនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ។
៣ - សេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលប្រជុំ ១.​ បានអនុម័តការបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ចំនួន១០ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលផ្តល់ជូនដល់ភាគហ៊ុនិក របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចំនួន៦០៨.៥០៥.១៨៩.០០០រៀល ស្មើនឹង៦០.៨៥០.៥២៤.៣២៧,៦៣រៀល ក្នុងអត្រា១៤០,៤៧៩៥រៀល ក្នុង១ភាគហ៊ុន និងរក្សាប្រាក់ចំណេញនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។
២. បានអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា៨ និងឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា។
៣. បានអនុម័តកម្រៃសេវា សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ស្របតាមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន២,១ភាគរយ។
៤. បានអនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៥. បានអនុម័តការតែងតាំង លោក ឆាយ សឿន ជាអភិបាល នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ចាប់ពីថ្ងៃចូលនិវត្តន៍ អាយុ៧០ឆ្នាំ នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤។
៦. បានអនុម័តការតែងតាំង លោក Pieter Kooi ជាអភិបាលឯករាជ្យ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
៧. បានអនុម័តការតែងតាំង លោកស្រី ភូរិ រតនា ជាអភិបាលឯករាជ្យ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
៨. បានអនុម័តការតែងតាំង លោក Stéphane MANGIAVACCA មកពីស្ថាប័ន COFIBRED ជាអភិបាលធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
៩. បានអនុម័តការតែងតាំង បណ្ឌិត Albertus BRUGGINK មកពីស្ថាប័ន ORIX ជាអភិបាលធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។
១០. បានអនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ។
៤ - ផ្សេងៗ គ្មាន

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 25-Apr-2024

ឯកសារ

ABC_Notification_on_AGM_Result_25_Apr_2024_KH-Stamp.pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើ អគារ វីត្រាស់ ថោវើរ 17-Jun-2024
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 17-Jun-2024
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចមិនបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ ភីអិលស៊ី 14-Jun-2024
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 14-Jun-2024
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 13-Jun-2024
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 12-Jun-2024
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jun-2024
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-Jun-2024
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-Jun-2024
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Jun-2024
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 06-Jun-2024
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Jun-2024
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 06-Jun-2024
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 06-Jun-2024
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Jun-2024
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២ 05-Jun-2024
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ... 04-Jun-2024
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 03-Jun-2024
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-May-2024
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន អិនធើណេសិនណល 30-May-2024
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 28-May-2024
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 27-May-2024
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-May-2024
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 27-May-2024
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក 27-May-2024
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 24-May-2024
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 24-May-2024
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 21-May-2024
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមេសា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 21-May-2024
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក 21-May-2024
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ករណីយោបល់របស់សវនករឯករាជ្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាទស្សនៈដែលមានបញ្ហា/ទស្សនៈនៃការប្រឆាំង/ទស្សនៈនៃការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ 21-May-2024
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរ ភា្នក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 20-May-2024
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក 20-May-2024
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី 20-May-2024
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី 20-May-2024
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក (ផថខ) 17-May-2024
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 17-May-2024
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 17-May-2024
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកែសម្រួលព័ត៌មានលើកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នសម្... 17-May-2024
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 17-May-2024
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិមកវិញ របស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក តាមវិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ 16-May-2024
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវទិញ 16-May-2024
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 16-May-2024
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក 16-May-2024
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុន ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក 16-May-2024
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-May-2024
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 15-May-2024
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 15-May-2024
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 15-May-2024
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 15-May-2024