ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 4,100
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 4,080
ថ្លៃបើក 4,100
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.49
ថ្លៃបិទ 4,100
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 4,480
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 3,680
ថ្លៃខ្ពស់ 4,100
ថ្លៃទាប 4,080
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 4,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,950

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 4,080
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 4,100
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 5,970
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 41,097
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 1,934
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 7,890,840

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
47.00
P/E[2]
87.23
P/B[3]
0.59
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 41.45%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.39%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
GTI 4,100 20 0.49