ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,400
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,400
ថ្លៃបើក 3,550
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 3,400
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,740
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 3,060
ថ្លៃខ្ពស់ 3,550
ថ្លៃទាប 3,400
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 4,600
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,700

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 202
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 687,100

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
88.00
P/E[2]
38.64
P/B[3]
0.49
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 41.45%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.39%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.25 0.28 0.04
GTI 3,400 0 0.00