ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,880
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,840
ថ្លៃបើក 3,840
បម្រែបម្រួល 40
% បម្រែបម្រួល 1.04
ថ្លៃបិទ 3,880
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 4,220
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 3,460
ថ្លៃខ្ពស់ 3,880
ថ្លៃទាប 3,840
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 4,460
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,840

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 3,870
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 3,880
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 7,711
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 15,089
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 2,240
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 8,628,760

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
181.00
P/E[2]
21.44
P/B[3]
0.56
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 41.45%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.39%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
GTI 3,880 40 1.04