ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,300
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,280
ថ្លៃបើក 3,300
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.61
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 14-Jul-2020

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 3,600
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 2,960
ថ្លៃខ្ពស់ 3,300
ថ្លៃទាប 3,300
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 200
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 660,000

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
-
P/E[2]
32.04
P/B[3]
-
អនុបាតភាគលាភបានបង់ -
ទិន្នផលភាគលាភ -%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី -
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. - 0.00 0.00
GTI 3,300 20 0.61