ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 4,280
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 4,280
ថ្លៃបើក 4,280
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 4,280
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 26-Oct-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 4,700
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 3,860
ថ្លៃខ្ពស់ 4,300
ថ្លៃទាប 4,240
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 4,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,700

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 164
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 697,740

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
0.00
P/E[2]
0.00
P/B[3]
0.62
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 41.45%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.39%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.82 -0.35 -0.07
GTI 4,280 0 0.00