ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 3,710
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 3,710
ថ្លៃបើក 3,710
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 3,710
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 4,080
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 3,340
ថ្លៃខ្ពស់ 3,710
ថ្លៃទាប 3,700
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 4,460
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 3,600

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 3,690
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 3,710
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 15,462
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 21,381
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 873
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 3,232,930

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
178.00
P/E[2]
20.84
P/B[3]
0.52
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 41.45%
ទិន្នផលភាគលាភ 1.39%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
GTI 3,710 0 0.00