ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក

ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 2,090
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 2,110
ថ្លៃបើក 2,110
បម្រែបម្រួល -20
% បម្រែបម្រួល -0.95
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 2,320
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 1,900
ថ្លៃខ្ពស់ 2,110
ថ្លៃទាប 2,090
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,340
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 2,100

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 2,090
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 2,110
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 18,803
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 63,356
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 3,766
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 7,892,790

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
29.00
P/E[2]
72.07
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0%
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 324,059,527
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 461.05 -0.14 -0.03
MJQE 2,090 -20 -0.95