ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 17,400
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 17,300
ថ្លៃបើក 17,300
បម្រែបម្រួល 100
% បម្រែបម្រួល 0.58
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 28-Sep-2020

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 19,020
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 15,580
ថ្លៃខ្ពស់ 17,600
ថ្លៃទាប 17,280
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 14,585
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 253,739,640

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
-
P/E[2]
14.44
P/B[3]
-
អនុបាតភាគលាភបានបង់ -
ទិន្នផលភាគលាភ -%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី -
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 662.71 0 0.00
ABC 17,400 100 0.58