ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 16,860
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 16,900
ថ្លៃបើក 17,000
បម្រែបម្រួល -40
% បម្រែបម្រួល -0.24
ថ្លៃបិទ 16,860
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 18,580
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 15,220
ថ្លៃខ្ពស់ 17,000
ថ្លៃទាប 16,860
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 22,600
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 16,500

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 723
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 12,229,700

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1264.00
P/E[2]
13.34
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 642.92 -1.05 -0.16
ABC 16,860 -40 -0.24