ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 11,360
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 11,340
ថ្លៃបើក 11,340
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.18
ថ្លៃបិទ 11,360
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 12,460
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 10,220
ថ្លៃខ្ពស់ 11,360
ថ្លៃទាប 11,320
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 16,540
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 10,180

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 11,340
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 11,360
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 183,002
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 125,025
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 122,773
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 1,392,348,160

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1484.00
P/E[2]
7.65
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
ABC 11,360 20 0.18