ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 10,280
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 10,300
ថ្លៃបើក 10,280
បម្រែបម្រួល -20
% បម្រែបម្រួល -0.19
ថ្លៃបិទ 10,280
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 11,320
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 9,280
ថ្លៃខ្ពស់ 10,280
ថ្លៃទាប 10,240
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 10,180

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 10,260
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 10,280
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 159,731
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 180,156
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 53,317
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 547,406,180

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1587.00
P/E[2]
6.48
P/B[3]
0.89
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
ABC 10,280 -20 -0.19