ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 11,200
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 11,220
ថ្លៃបើក 11,200
បម្រែបម្រួល -20
% បម្រែបម្រួល -0.18
ថ្លៃបិទ 11,200
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 26-Oct-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 12,340
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 10,100
ថ្លៃខ្ពស់ 11,220
ថ្លៃទាប 11,180
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 17,320
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 10,940

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 22,812
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 255,297,820

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1496.00
P/E[2]
7.49
P/B[3]
0.00
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.63 -0.54 -0.11
ABC 11,200 -20 -0.18