ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 10,020
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 10,020
ថ្លៃបើក 10,000
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 11,020
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 9,020
ថ្លៃខ្ពស់ 10,020
ថ្លៃទាប 10,000
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 11,520
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 10,000

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 10,000
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 10,020
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 108,394
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 80,768
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 19,673
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 196,752,500

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1610.00
P/E[2]
6.22
P/B[3]
0.81
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 461.20 0.01 0.00
ABC 10,020 0 0.00