ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 9,780
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 9,820
ថ្លៃបើក 9,800
បម្រែបម្រួល -40
% បម្រែបម្រួល -0.41
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 04-Mar-2024

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 10,800
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 8,840
ថ្លៃខ្ពស់ 9,820
ថ្លៃទាប 9,760
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ -

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 25,673
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 251,012,780

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
-
P/E[2]
6.96
P/B[3]
-
អនុបាតភាគលាភបានបង់ -
ទិន្នផលភាគលាភ -%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី -
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 462.80 0 0.00
ABC 9,780 -40 -0.41