ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 10,860
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 10,860
ថ្លៃបើក 10,840
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 10,860
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 11,940
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 9,780
ថ្លៃខ្ពស់ 10,860
ថ្លៃទាប 10,820
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 10,200

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 10,840
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 10,860
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 197,961
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 171,073
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 32,706
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 354,644,960

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1689.00
P/E[2]
6.43
P/B[3]
0.90
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 0
ទិន្នផលភាគលាភ 0.00%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
ABC 10,860 0 0.00