កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 11,800
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 11,720
ថ្លៃបើក 11,800
បម្រែបម្រួល 80
% បម្រែបម្រួល 0.68
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 12,880
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 10,560
ថ្លៃខ្ពស់ 11,800
ថ្លៃទាប 11,800
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 12,200
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 10,280

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 11,600
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 11,700
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 3,825
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 1,359
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 10
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 118,000

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
2120.00
P/E[2]
5.57
P/B[3]
1.28
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 11.83%
ទិន្នផលភាគលាភ 4.33%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.25 0.28 0.04
PPAP 11,800 80 0.68