កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,060
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 14,080
ថ្លៃបើក 14,060
បម្រែបម្រួល -20
% បម្រែបម្រួល -0.14
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 15,480
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 12,680
ថ្លៃខ្ពស់ 14,060
ថ្លៃទាប 14,060
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,520
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 13,940

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 13,900
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 14,080
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 4,274
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 1,441
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 10
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 140,600

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
2453.00
P/E[2]
5.73
P/B[3]
0.71
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 11.83%
ទិន្នផលភាគលាភ 4.33%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 460.72 -0.47 -0.10
PPAP 14,060 -20 -0.14