កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,900
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 14,900
ថ្លៃបើក 14,960
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 14,900
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 16,380
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 13,420
ថ្លៃខ្ពស់ 14,960
ថ្លៃទាប 14,640
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 13,940

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 14,760
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 14,900
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 2,032
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 1,288
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 795
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 11,816,120

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
2890.00
P/E[2]
5.16
P/B[3]
0.81
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 11.83%
ទិន្នផលភាគលាភ 4.33%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
PPAP 14,900 0 0.00