កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,400
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 14,400
ថ្លៃបើក 14,400
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 14,400
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 15,840
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 12,960
ថ្លៃខ្ពស់ 14,400
ថ្លៃទាប 14,400
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,280

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 14,220
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 14,400
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 1,896
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 6,587
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 60
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 864,000

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
2790.00
P/E[2]
5.16
P/B[3]
1.56
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 11.83%
ទិន្នផលភាគលាភ 4.33%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
PPAP 14,400 0 0.00