កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 15,820
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 15,800
ថ្លៃបើក 15,600
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.13
ថ្លៃបិទ 15,820
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 17,380
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 14,220
ថ្លៃខ្ពស់ 15,820
ថ្លៃទាប 15,600
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,980
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,300

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 15,820
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 15,840
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 1,657
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 744
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 211
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 3,304,000

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
2500.00
P/E[2]
6.33
P/B[3]
1.71
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 11.83%
ទិន្នផលភាគលាភ 4.33%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
PPAP 15,820 20 0.13