កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,880
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 14,880
ថ្លៃបើក 14,880
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 14,880
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 26-Oct-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 16,360
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 13,400
ថ្លៃខ្ពស់ 14,880
ថ្លៃទាប 14,880
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,720
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 11,480

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 3
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 44,640

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
2190.00
P/E[2]
6.79
P/B[3]
1.61
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 11.83%
ទិន្នផលភាគលាភ 4.33%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 492.27 0.10 0.02
PPAP 14,880 0 0.00