កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,000
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 14,060
ថ្លៃបើក 14,100
បម្រែបម្រួល -60
% បម្រែបម្រួល -0.43
ថ្លៃបិទ 14,000
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 01-Feb-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 15,460
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 12,660
ថ្លៃខ្ពស់ 14,100
ថ្លៃទាប 13,940
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,500
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 12,800

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 13,960
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 14,000
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 3,289
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 15,933
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 5,818
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 81,901,080

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1430.00
P/E[2]
9.79
P/B[3]
2.35
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 33.34%
ទិន្នផលភាគលាភ 3.99%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 491.68 -0.24 -0.05
PAS 14,000 -60 -0.43