កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 12,240
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 12,240
ថ្លៃបើក 12,240
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-Sep-2023

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 13,460
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 11,020
ថ្លៃខ្ពស់ 12,240
ថ្លៃទាប 12,240
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,100
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 12,200

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 12,220
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 12,240
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 7,217
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 9,021
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 15
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 183,600

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1191.00
P/E[2]
10.28
P/B[3]
1.81
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 33.34%
ទិន្នផលភាគលាភ 3.99%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 460.72 -0.47 -0.10
PAS 12,240 0 0.00