កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 13,000
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 13,000
ថ្លៃបើក 13,000
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0.00
ថ្លៃបិទ 13,000
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 03-Oct-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 14,300
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 11,700
ថ្លៃខ្ពស់ 13,040
ថ្លៃទាប 13,000
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 14,500
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 12,800

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 13,000
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 13,040
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 5,304
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 4,016
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 528
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 6,864,120

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1408.00
P/E[2]
9.23
P/B[3]
3.81
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 33.34%
ទិន្នផលភាគលាភ 3.99%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 466.45 -0.57 -0.12
PAS 13,000 0 0.00