កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,000
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 13,980
ថ្លៃបើក 14,000
បម្រែបម្រួល 20
% បម្រែបម្រួល 0.14
ថ្លៃបិទ -
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 21-Jan-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 15,360
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 12,600
ថ្លៃខ្ពស់ 14,000
ថ្លៃទាប 13,760
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 19,600
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 12,500

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 13,760
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 14,000
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 3,758
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 4,334
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 322
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 4,488,800

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
293.00
P/E[2]
47.78
P/B[3]
4.10
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 33.34%
ទិន្នផលភាគលាភ 3.99%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 644.39 0.42 0.07
PAS 14,000 20 0.14