កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 14,200
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 14,080
ថ្លៃបើក 14,080
បម្រែបម្រួល 120
% បម្រែបម្រួល 0.85
ថ្លៃបិទ 14,200
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 25-May-2022

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 15,480
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 12,680
ថ្លៃខ្ពស់ 14,200
ថ្លៃទាប 14,060
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,160
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 13,000

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត 14,100
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត 14,200
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ 49,617
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ 5,394
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 2,748
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 38,805,700

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
1093.00
P/E[2]
12.99
P/B[3]
4.16
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 33.34%
ទិន្នផលភាគលាភ 3.99%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 509.41 1.38 0.27
PAS 14,200 120 0.85