កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន 13,480
ថ្លៃមូលដ្ឋាន 13,360
ថ្លៃបើក 13,560
បម្រែបម្រួល 120
% បម្រែបម្រួល 0.90
ថ្លៃបិទ 13,480
រូបិយប័ណ្ណ KHR
កាលបរិច្ឆេទ 26-Oct-2021

ព័ត៍មានទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ

ដែនកំណត់ខាងលើ 14,680
ដែនកំណត់ខាងក្រោម 12,040
ថ្លៃខ្ពស់ 13,560
ថ្លៃទាប 13,300
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 15,160
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ 12,700

ព័ត៍មានជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត -
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត -
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ -
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ -
បរិមាណជួញដូរបង្គរ 20
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ 267,480

ព័ត៍មានបន្ថែម

EPS[1]
797.00
P/E[2]
16.91
P/B[3]
3.95
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 33.34%
ទិន្នផលភាគលាភ 3.99%
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 492.27 0.10 0.02
PAS 13,480 120 0.90