[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក

១ - កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ 2024-06-13 09:00
២ - របៀបវារៈ ១. ការចុះឈ្មោះរបស់ភាគហ៊ុនិក និងទទួលទានអាហារសម្រន់ពេលព្រឹក

២. គោរពភ្លេងជាតិ

៣. ការបើកកិច្ចប្រជុំ
៣.១ មតិស្វាគមន៍របស់ ឧកញ៉ា កូយ ឡេសាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី
៣.២ ការណែនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៤. បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍សាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
៤.១ របាយការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង
៤.២ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

៥. បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍ស្តីពីផែនការអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន
ក. ផែនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម
i. ការបើកដំណើរការនៃ The Garden Residency 3 (TGR3)
ii. គម្រោងឧស្សាហកម្ម
iii. អាជីវកម្មទៅលើការជួល និងការលក់រាយ

ខ. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
i. ក្រុមហ៊ុន ជេអេស វេនឈ័រ ឯ.ក ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិល ស៊ី អេច

៦. សេចក្តីសម្រេចការបោះឆ្នោត
i. ការអនុម័តតែងតាំងលើការបន្តអាណត្តិ ឧកញ៉ា ម៉េង លី ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី រយៈពេល៣ (បី) ឆ្នាំបន្ថែមទៀត
ii. ការអនុម័តតែងតាំងលើការបន្តអាណត្តិ លោក TANG CHUN KIU ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី រយៈពេល៣ (បី) ឆ្នាំបន្ថែមទៀត
iii. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមលើមាត្រា ១៧.៥ នៃលក្ខន្តិកៈ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី ដូចខាងក្រោម៖
- មុនការធ្វើវិសោធនកម្ម៖ ‘’សេចក្តីសម្រេចទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សា ត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តដោយសំឡេងភាគច្រើនទូទៅរបស់អភិបាលដែលមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអ្នកតំណាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាមួយ លើកលែងតែមានចែងផ្សេងពីនេះនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនេះ។ គ្មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយ ត្រូវភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនបានឡើយ ប្រសិនបើមិនត្រូវបានអនុម័តតាមរបៀបនេះទេ។ អភិបាលម្នាក់ៗ បូករួមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអ្នកតំណាង មានមួយសំឡេងក្នុងការបោះឆ្នោត។‘’
- សំណើរស្នើសុំការធ្វើវិសោធនកម្មៈ ១៧.៥
(រក្សាទុកកថាខណ្ឌដែលមានស្រាប់នៅដដែល) បន្ថែមកថាខណ្ឌថ្មី ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
‘’បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេច ត្រូវបានទទួលការអនុម័តយល់ព្រម ត្រឹមត្រូវដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌខាងលើរួចរាល់ ក្រុមហ៊ុនអាចចេញកំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រេចនេះ ហើយកំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រេចនេះ ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន។‘’
iv. ការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើឧបសម្ព័ន្ធ ៣ (បញ្ជីនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) នៃ
លក្ខន្តិកៈ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី
v. ការអនុម័តលើការមិនបែកចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣

៧. ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត

៨. មតិបិទកម្មវិធីរបស់ ឧកញ៉ា កូយ ឡេសាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី

៩. សម្រាកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋាន All Day Dining ជាន់ទី ២៧ នៃសណ្ឋាគារ ហ្វ៊ែរហ្វៀល បាយ ម៉ារៀត ភ្នំពេញ
៣ - សេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលប្រជុំ ១. បានអនុម័តលើការតែងតាំងលើការបន្តអាណត្តិ ឧកញ៉ា ម៉េង លី ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី រយៈពេល៣ (បី) ឆ្នាំបន្ថែមទៀត

២. បានអនុម័តលើអាជីវកម្មការអនុម័តតែងតាំងលើការបន្តអាណត្តិ លោក TANG CHUN KIU ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី រយៈពេល៣ (បី) ឆ្នាំបន្ថែមទៀត

៣. បានអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមលើមាត្រា ១៧.៥ នៃលក្ខន្តិកៈ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី ដូចខាងក្រោម៖
- មុនការធ្វើវិសោធនកម្ម៖ ‘’សេចក្តីសម្រេចទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សា ត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តដោយសំឡេងភាគច្រើនទូទៅរបស់អភិបាលដែលមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអ្នកតំណាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាមួយ លើកលែងតែមានចែងផ្សេងពីនេះនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនេះ។ គ្មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយ ត្រូវភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនបានឡើយ ប្រសិនបើមិនត្រូវបានអនុម័តតាមរបៀបនេះទេ។ អភិបាលម្នាក់ៗ បូករួមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអ្នកតំណាង មានមួយសំឡេងក្នុងការបោះឆ្នោត។‘’
- សំណើរស្នើសុំការធ្វើវិសោធនកម្មៈ ១៧.៥
(រក្សាទុកកថាខណ្ឌដែលមានស្រាប់នៅដដែល) បន្ថែមកថាខណ្ឌថ្មី ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
‘’បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេច ត្រូវបានទទួលការអនុម័តយល់ព្រម ត្រឹមត្រូវដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌខាងលើរួចរាល់ ក្រុមហ៊ុនអាចចេញកំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រេចនេះ ហើយកំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រេចនេះ ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន។’’

៤. បានអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើឧបសម្ព័ន្ធ ៣ (បញ្ជីនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) នៃលក្ខន្តិកៈ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី

៥. បានអនុម័តលើការមិនបែកចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣
៤ - ផ្សេងៗ សូមចូលទៅកាន់ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 14-Jun-2024

ឯកសារ

2nd_AGM_RESULT Stamped (KH).pdf

ការផ្តល់ព័ត៌មាន បន្ថែម

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលលក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន 15-Jul-2024
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 15-Jul-2024
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែតម្រូវការបកប្រែរបាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួមចន្លោះពេលសម្រាប់ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក... 11-Jul-2024
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបន្តអាណត្តិប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 11-Jul-2024
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ 10-Jul-2024
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់... 10-Jul-2024
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យល់បន្ថែមលើសង្គតិភាពនៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២... 08-Jul-2024
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 05-Jul-2024
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២៣ 04-Jul-2024
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែសម្រួលតួលេខ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួ... 03-Jul-2024
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤របស់ក្រុមហ៊ុន តែលកូថេក 03-Jul-2024
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 02-Jul-2024
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 02-Jul-2024
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 02-Jul-2024
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 01-Jul-2024
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 28-Jun-2024
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី២ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់រោ... 27-Jun-2024
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវសាងសង់ 27-Jun-2024
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 27-Jun-2024
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន 26-Jun-2024
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលបៃតងជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក 26-Jun-2024
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 25-Jun-2024
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវលើសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ 24-Jun-2024
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 21-Jun-2024
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 21-Jun-2024
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 21-Jun-2024
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 19-Jun-2024
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើ អគារ វីត្រាស់ ថោវើរ 17-Jun-2024
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 17-Jun-2024
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចមិនបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន​ ភីអិលស៊ី 14-Jun-2024
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 14-Jun-2024
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ​ ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 13-Jun-2024
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ របស់ ក.... 12-Jun-2024
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០២៤ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jun-2024
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-Jun-2024
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-Jun-2024
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 10-Jun-2024
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 06-Jun-2024
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-Jun-2024
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី 06-Jun-2024
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 06-Jun-2024
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Jun-2024
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២២ 05-Jun-2024
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ... 04-Jun-2024
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់ 03-Jun-2024
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-May-2024
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន អិនធើណេសិនណល 30-May-2024
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 28-May-2024
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 27-May-2024
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 27-May-2024