ការផ្តល់ព័ត៌មាន

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល 17-May-2022
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-May-2022
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 12-May-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណល 01-Apr-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 31-Mar-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខចំណេញប្រតិបត្តិការ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ 02-Mar-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 01-Mar-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 01-Mar-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊... 11-Feb-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លី 12-Jan-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 16-Nov-2021
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 16-Nov-2021
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក របស់​ ហ្គ្រេន ធ្វីន 01-Oct-2021
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 30-Sep-2021
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 30-Sep-2021
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 30-Aug-2021
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 16-Aug-2021
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-Aug-2021
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Jul-2021
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់​ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 02-Jul-2021
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចាប់ផ្តើមធុរកិច្ចចំបងរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 29-Jun-2021
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 28-Jun-2021
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការព្យួរធុរកិច្ចចម្បង 11-Jun-2021
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិន... 19-May-2021
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំា២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេនធ្វីន 02-Apr-2021
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 31-Mar-2021
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវបម្រែបម្រួលនៃការថយចុះប្រាក់ចំណូលនិងតួលេខនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ 17-Feb-2021
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់​ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 17-Feb-2021
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 16-Feb-2021
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 25-Jan-2021
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 25-Jan-2021
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 05-Jan-2021
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 29-Dec-2020
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២០ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេនធ្វីន 17-Nov-2020
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 17-Nov-2020
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 11-Sep-2020
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 11-Sep-2020
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 07-Sep-2020
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 13-Aug-2020
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 12-Aug-2020
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខប្រាក់ចំណូលនិងចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ 12-Aug-2020
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការយឺតយ៉ាវជាលើកទី២ ក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២០ 03-Jul-2020
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបញ្ចប់សេវាសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រមុនបញ្ចប់អាណត្តិ 02-Jul-2020
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 21-May-2020
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 18-May-2020
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំា២០១៩ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេនធ្វីន 09-Apr-2020
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-Mar-2020
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 19-Feb-2020
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មមុនអាណត្តិ 02-Jan-2020
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 25-Nov-2019
51 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 22-Nov-2019
52 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Nov-2019
53 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 14-Nov-2019
54 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីណែនាំពីការចុះឈ្មោះ ចុះវត្តមាន និងការតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ 25-Oct-2019
55 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 01-Oct-2019
56 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 01-Oct-2019
57 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 16-Aug-2019
58 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 14-Aug-2019
59 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវកំណត់សម្គាល់ លេខ ៨ និង លេខ ៩ នូវការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ និងការទិញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រ និងបរិក្ខារ នៃ របាយការ... 24-Jul-2019
60 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 23-Jul-2019
61 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 27-May-2019
62 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 24-May-2019
63 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីអំពីការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 23-May-2019
64 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 02-Apr-2019
65 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 02-Apr-2019
66 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 06-Mar-2019
67 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 01-Mar-2019
68 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រេ្គនធ្វីន 26-Dec-2018
69 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន 12-Dec-2018
70 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 26-Nov-2018
71 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល និង​ ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី៣​ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 20-Nov-2018
72 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីណែនាំពីការចុះឈ្មោះ និងការតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈដើម្បីចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វី... 12-Nov-2018
73 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រេ្គន ធ្វីន 02-Nov-2018
74 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៩ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រេ្គន ធ្វីន 02-Nov-2018
75 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវតួលេខប្រៀបធៀបក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ ២៨ ស្តីពីកិច្ចសន្យាមូលធន នៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ រប... 27-Aug-2018
76 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធ និងចំណេញប្រតិបត្តិការសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 16-Aug-2018
77 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 16-Aug-2018
78 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន 04-Jul-2018
79 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៧ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 04-Jul-2018
80 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងសី្តពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 03-Jul-2018
81 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណូល និងចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 23-May-2018
82 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 23-May-2018
83 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 02-Apr-2018
84 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 02-Apr-2018
85 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 19-Feb-2018
86 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 19-Feb-2018
87 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយលើភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពីគម្រោងវិនិយោគទិញអគារថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបញ្ជាទិញផ្ទាល់ពីអតិថិ... 04-Jan-2018
88 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការទិញទ្រព្យសកម្មរូបីសម្រាប់ប្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបញ្ជាទិញផ្ទាល់ពីអតិថិជន របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 04-Jan-2018
89 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Nov-2017
90 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Nov-2017
91 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រេ្គនធ្វីន 06-Nov-2017
92 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន 18-Sep-2017
93 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៤ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 04-Sep-2017
94 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន 04-Sep-2017
95 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 04-Sep-2017
96 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 16-Aug-2017
97 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 16-Aug-2017
98 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងសី្តពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៦របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 23-Jun-2017
99 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន 23-Jun-2017
100 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 06-Jun-2017
101 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 06-Jun-2017
102 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 03-Apr-2017
103 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 03-Apr-2017
104 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 16-Feb-2017
105 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 16-Feb-2017
106 [ការបង្ហាញព័តមាន] ការបកស្រាយពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន 18-Nov-2016
107 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 17-Nov-2016
108 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី២ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន 13-Sep-2016
109 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកើនឡើងនៃការយកកម្រៃសេវានៃការបញ្ជាទិញសរុបរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 05-Sep-2016
110 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបកស្រាយទាក់ទងនឹងការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 30-Aug-2016
111 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 29-Aug-2016
112 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាត ភាគហ៊ុនិកលើកទី២ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 10-Aug-2016
113 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីណែនាំពីការចុះឈ្មោះ និងការតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈដើម្បីចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី២ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វី... 03-Aug-2016
114 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១១ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 26-Jul-2016
115 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងសី្តពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធី្វន ឆ្នាំ ២០១៦ 26-Jul-2016
116 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភ និងមូលហេតុនៃការថយចុះភាគលាភសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ 15-Jun-2016
117 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១០ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 14-Jun-2016
118 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 09-Jun-2016
119 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបកស្រាយទាក់ទងនឹងការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 04-Apr-2016
120 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចំាឆ្នំា២០១៥​ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 04-Apr-2016
121 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបកស្រាយទាក់ទងនឹងការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៤​ ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 17-Mar-2016
122 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 17-Mar-2016
123 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 15-Jan-2016
124 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាត ភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 13-Nov-2015
125 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីណែនាំពីការចុះឈ្មោះ និងតែងតាំងអ្នកតំណាងដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 04-Nov-2015
126 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៨ អាណត្តិទី១ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 08-Oct-2015
127 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងសី្តពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន 08-Oct-2015
128 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 03-Sep-2015
129 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីភាពខុសគ្នានៃភាគលាភ និងការប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់លម្អៀងលើសសម្រាប់ទូទាត់ភាគលាភរបស់ ហ្គ្រេន ធ្វីន 18-Aug-2015
130 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៥របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 06-Jul-2015
131 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបែងចែកភាគលាភរបស់ ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ 02-Jun-2015
132 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបដិសេធព័ត៌មានមិនពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 25-May-2015
133 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីបកស្រាយទាក់ទងនឹងការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 29-Apr-2015
134 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 09-Apr-2015
135 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន 24-Feb-2015
136 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន ។ 21-Nov-2014
137 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 14-Nov-2014
138 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 12-Nov-2014
139 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលបម្រើការងារជាប្រក្រតីរបស់កម្មករ-និយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន 30-Oct-2014
140 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ដីកាសម្រេចរក្សាការពាររបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។ 30-Oct-2014
141 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​នៃ​ភាព​អសកម្ម​លើ​ផលិត​កម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ហ្គ្រេន ធ្វីន 28-Oct-2014
142 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​បញ្ជា​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ផ្អាក​ជា​បន្ទាន់​នូវ​ការ​ធ្វើ​កូដ​កម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​... 28-Oct-2014
143 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ភាពអសកម្មលើផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។ 22-Oct-2014
144 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន ។ 18-Sep-2014
145 [ព័ត៌មានទីផ្សារ] ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អុិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នឹងត្រូវដាក់ឲ្យជួញដូរនៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ចាប... 12-Jun-2014
146 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការចុះបញ្ជីលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អុិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 09-Jun-2014
147 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន អុិនធើណេសិនណល​ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី 06-Jun-2014