ការផ្តល់ព័ត៌មាន

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 05-Dec-2022
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 01-Dec-2022
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 26-Aug-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 23-Aug-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 15-Aug-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 17-Jun-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 17-Jun-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 26-May-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 16-May-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 10-May-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 31-Mar-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 23-Mar-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) 22-Feb-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 18-Feb-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Feb-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) 12-Nov-2021
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Nov-2021
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 01-Oct-2021
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.)​ 12-Aug-2021
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2021
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ស្ដីពីការកែតម្រូវលើសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបែងចែកភាគលាភ ឆ្នាំ២០២០ របស់ កសស 28-Jun-2021
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 25-Jun-2021
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 25-Jun-2021
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 25-Jun-2021
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 25-Jun-2021
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹងជ្រើសរើសអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន របស់ កសស 21-May-2021
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) 19-May-2021
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 18-May-2021
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 13-May-2021
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 10-May-2021
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 31-Mar-2021
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 30-Mar-2021
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 15-Feb-2021
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល 12-Feb-2021
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 13-Nov-2020
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 12-Nov-2020
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 25-Aug-2020
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 24-Aug-2020
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មមុនអាណត្តិ 31-Jul-2020
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 05-Jun-2020
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 05-Jun-2020
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ ក.ស.ស 18-May-2020
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 15-May-2020
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវលើសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ(កសស) 13-May-2020
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 12-May-2020
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 01-Apr-2020
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 31-Mar-2020
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 28-Feb-2020
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៩ របស់ ក.ស.ស 28-Feb-2020
51 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីកែតម្រូវលើសេចក្តីប្រកាសដែលស្ដីពីការពន្យារពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ 19-Feb-2020
52 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីប្រកាសការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 18-Feb-2020
53 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែង 17-Dec-2019
54 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 19-Nov-2019
55 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៩ របស់ ក.ស.ស 18-Nov-2019
56 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 14-Nov-2019
57 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Nov-2019
58 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩​ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 15-Aug-2019
59 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩​ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ 15-Aug-2019
60 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-Aug-2019
61 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចាប់ពី ១០% ឡើងទៅ 27-May-2019
62 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 27-May-2019
63 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៩ របស់ ក.ស.ស 24-May-2019
64 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 24-May-2019
65 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 02-May-2019
66 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបែងចែកភាគលាភរបស់ កសស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 30-Apr-2019
67 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មលើកដាក់កុងតេន័រនៅទីលាន(Lo-Lo Charge)​ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 24-Apr-2019
68 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 23-Apr-2019
69 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 19-Apr-2019
70 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 19-Apr-2019
71 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការពន្យាពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់ ក.ស.ស 04-Apr-2019
72 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ក.ស.ស 07-Mar-2019
73 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល និងចំណេញប្រតិបត្តិការក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ ក.ស.ស 04-Mar-2019
74 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ កសស 21-Feb-2019
75 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលភាគហ៊ុនិកមានសិទ្ធបោះឆ្នោតចាប់ពី១០%ឡើងទៅ របស់ កសស 27-Dec-2018
76 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ក.ស.ស 27-Nov-2018
77 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល និងចំណេញសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក.ស.ស 20-Nov-2018
78 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២ អាណត្តិទី៧ របស់ កសស 02-Oct-2018
79 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណូល និងចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក.ស.ស 15-Aug-2018
80 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ក.ស.ស 15-Aug-2018
81 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចាប់ផ្តើមអាណត្តិទី៧ របស់ កសស 09-Jul-2018
82 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១ អាណត្តិទី៧ របស់ កសស 09-Jul-2018
83 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ កសស 09-Jul-2018
84 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែពហុបំណងរបស់ កសស 29-Jun-2018
85 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ក.ស.ស. 29-Jun-2018
86 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល និងខាតសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក.ស.ស 24-May-2018
87 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៨ របស់ ក.ស.ស 24-May-2018
88 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស.) 30-Mar-2018
89 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ ក.ស.ស 23-Mar-2018
90 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ កសស 23-Mar-2018
91 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកែតម្រូវលើឯកសារគំរូលិខិតអញ្ជើញភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិករបស់ ក.ស.ស 14-Mar-2018
92 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ ក.ស.ស. 13-Mar-2018
93 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកជនសម្រាប់អាណត្តិទី៧ នៃក្រុមប្រឹក្... 23-Feb-2018
94 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 23-Feb-2018
95 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះប្រាក់ចំណេញ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ក.ស.ស 15-Feb-2018
96 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៧ របស់ ក.ស.ស 15-Feb-2018
97 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ លើកទី៦ របស់ កសស 14-Feb-2018
98 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលសម្រាប់អាណត្តិទី៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កសស 15-Jan-2018
99 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ លើកទី៥ របស់ កសស 04-Dec-2017
100 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ក.ស.ស 29-Nov-2017
101 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់ ក.ស.ស 29-Nov-2017
102 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៧ របស់ ក.ស.ស 16-Aug-2017
103 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 16-Aug-2017
104 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងអភិវឌ្ឍចំណតផែកុងតេន័រថ្មីរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 10-Aug-2017
105 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការថយចុះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធឆ្នាំ២០១៦ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Jun-2017
106 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ២០១៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 14-Jun-2017