ការផ្តល់ព័ត៌មាន

លេខរៀង ចំណងជើង កាលបរិច្ឆេទ
1 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែធ្នូ ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ប្រចាំឆមាសទី២ និងសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Jan-2023
2 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែធ្នូ និងអនុវត្តសម្រាប់ ១២ខែ ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក.ស.... 10-Jan-2023
3 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ របស់ ក.ស.ភ 20-Dec-2022
4 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 16-Dec-2022
5 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងសម្រាប់រយៈពេល ១១ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 12-Dec-2022
6 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ រប... 12-Dec-2022
7 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ជាលើកទីពីរ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 09-Dec-2022
8 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 15-Nov-2022
9 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់ ១០ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់ ក... 10-Nov-2022
10 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 10-Nov-2022
11 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​​ស្តីពីការ​ជួល​បន្ត​នូវទីតាំង​ដី​របស់​ ក. ស.​ ភ. 04-Nov-2022
12 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់ ក... 12-Oct-2022
13 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងសម្រាប់រយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 07-Oct-2022
14 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ ស្តីពីចំណូលប្រចាំខែសីហា និងសម្រាប់ ៨ខែ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 14-Sep-2022
15 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនចម្បង. 14-Sep-2022
16 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនចម្បង. 09-Sep-2022
17 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៨ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់ ក.... 09-Sep-2022
18 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២២ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Aug-2022
19 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកែតម្រូវទៅលើរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ 12-Aug-2022
20 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-Aug-2022
21 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា និងសម្រាប់រយៈពេល ៧ខែ ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 11-Aug-2022
22 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកក្កដា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៧ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ របស់... 10-Aug-2022
23 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 09-Aug-2022
24 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 09-Aug-2022
25 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 03-Aug-2022
26 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ដែលពុំទាន់ធ្វ... 12-Jul-2022
27 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ (ពុំទ... 07-Jul-2022
28 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចសម្រេច 06-Jul-2022
29 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 28-Jun-2022
30 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 10-Jun-2022
31 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន... 09-Jun-2022
32 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 17-May-2022
33 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 12-May-2022
34 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 11-May-2022
35 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 11-May-2022
36 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមេសា ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 10-May-2022
37 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមេសា និងអនុវត្តសម្រាប់ ៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន... 06-May-2022
38 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជនសម្រាប់អាណត្តិទី៨ នៃក្រ... 02-May-2022
39 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមីនា និងអនុវត្តសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ (ពុំ... 08-Apr-2022
40 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមីនា និងប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 08-Apr-2022
41 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 01-Apr-2022
42 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 28-Mar-2022
43 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 24-Mar-2022
44 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាល​មិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន 23-Mar-2022
45 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 14-Mar-2022
46 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកុម្ភៈ និងអនុវត្តសម្រាប់២ខែដើម ឆ្នាំ២០២២ (ពុំទា... 11-Mar-2022
47 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ​ ២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 01-Mar-2022
48 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 14-Feb-2022
49 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមករា ឆ្នំា២០២២ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 11-Feb-2022
50 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមករា និងអនុវត្តសម្រាប់១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ (ពុំទាន់... 08-Feb-2022
51 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែធ្នូ ត្រីមាសទី៤ ​ ឆមាសទី២ និងប្រចាំឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ដែលពុំទាន់ធ្វើសវនក... 11-Jan-2022
52 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែធ្នូ និងអនុវត្តសម្រាប់១២ខែ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់ធ្... 10-Jan-2022
53 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការចុះ​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី “ការជួលដី និងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឃ្លាំងត្រជាក់ នៅចំណតផែកុ... 06-Jan-2022
54 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការប៉ានស្មានលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) រ... 20-Dec-2021
55 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងសម្រាប់រយៈពេល ១១ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 09-Dec-2021
56 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា និងអនុវត្តសម្រាប់១១ខែដើមឆ្នាំ២០២១ (ពុំ... 08-Dec-2021
57 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 16-Nov-2021
58 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី “កិច្ចសហការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍចំណតផែរណបពហុបំណង TS១១ របស់កំពង់ផ... 12-Nov-2021
59 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 12-Nov-2021
60 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 10-Nov-2021
61 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់១០ខែ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់ធ្... 04-Nov-2021
62 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា​ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងសម្រាប់រយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់... 13-Oct-2021
63 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញា និងអនុវត្តសម្រាប់៩ខែដើមឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់... 08-Oct-2021
64 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ 22-Sep-2021
65 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែសីហា​ និងសម្រាប់រយៈពេល៨ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 13-Sep-2021
66 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់៨ខែដើម ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់... 08-Sep-2021
67 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 16-Aug-2021
68 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា និងសម្រាប់៧ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ​ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 11-Aug-2021
69 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកក្កដា និងអនុវត្តសម្រាប់៧ខែដើម ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទា... 09-Aug-2021
70 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមិថុនា​​ ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វ... 09-Jul-2021
71 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទ... 08-Jul-2021
72 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់៥ខែ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់ធ្វ... 10-Jun-2021
73 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែឧសភា និងសម្រាប់៥ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ​ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 10-Jun-2021
74 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 17-May-2021
75 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមេសា​ និងសម្រាប់៤ខែ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 12-May-2021
76 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 11-May-2021
77 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមេសា និងអនុវត្តសម្រាប់៤ខែដើម ឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់... 10-May-2021
78 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 06-May-2021
79 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 05-May-2021
80 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់​មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើកទី៦ របស់ ក. ស. ភ. 29-Apr-2021
81 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមីនា​ និង ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 12-Apr-2021
82 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមីនា និងអនុវត្តសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ (ពុំ... 09-Apr-2021
83 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តីពីការកែប្រែការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 05-Apr-2021
84 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) 31-Mar-2021
85 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 19-Mar-2021
86 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកុម្ភៈ និងអនុវត្តសម្រាប់២ខែ ដើមឆ្នាំ២០២១ (ពុំទាន់ធ... 15-Mar-2021
87 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)​ ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 12-Mar-2021
88 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Feb-2021
89 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមករា ឆ្នំា២០២១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 10-Feb-2021
90 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​អំពី​លទ្ធផល​អាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្ត​សម្រាប់​ខែមករា និង​អនុវត្តសម្រាប់ ១ ខែ ដើមឆ្នាំ២០២១ (ពុំ​ទ... 10-Feb-2021
91 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 09-Feb-2021
92 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលរបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នំា២០២០_ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី៤_ចំណូលប្រចាំឆមាសទី២ និង ចំណូល... 14-Jan-2021
93 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​អំពី​លទ្ធផល​អាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់​ខែធ្នូ និង​អនុវត្តសម្រាប់ ១២ខែ ឆ្នាំ២០២០ (ពុំ​ទាន់ធ... 12-Jan-2021
94 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការទទួល​បាន​លិខិត​បញ្ជាក់​ការ​កាន់​បញ្ជិការគណនេយ្យត្រឹមត្រូវ និងវិញ្ញាបនបត្រអនុលោម​ភាព​សារពើពន... 31-Dec-2020
95 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២០​ និងចំណូលសម្រាប់ ១១ខែដើម ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 09-Dec-2020
96 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) 09-Dec-2020
97 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា និងអនុវត្តសម្រាប់១១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ (ពុំទា... 04-Dec-2020
98 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២០ របស់ ក.ស.ភ. 17-Nov-2020
99 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែតុលា និងអនុវត្តសម្រាប់១០ខែ ឆ្នាំ២០២០ (ពុំទាន់ធ្... 10-Nov-2020
100 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែតុលា ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 10-Nov-2020
101 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែកញ្ញា និងអនុវត្តសម្រាប់៩ខែដើមឆ្នាំ២០២០ (ពុំទាន់... 12-Oct-2020
102 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលពីខែមករា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 12-Oct-2020
103 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 12-Oct-2020
104 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 12-Oct-2020
105 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព៍ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តក្នុងខែសីហា និងអនុវត្តសម្រាប់៨ខែឆ្នាំ២០២០ 07-Sep-2020
106 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែសីហា ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 07-Sep-2020
107 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់ ក.ស.ភ 24-Aug-2020
108 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​កែ​តម្រូវ​ឡើង​វិញ​នូវ​តួរលេខ​នៅ​ក្នុង​​ ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញ​វត្ងុសង្ខេប​បណ្តោះ​អាសន្នសម្រាប់... 11-Aug-2020
109 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព៍ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ និងអនុវត្តសម្រាប់ ៧ខែ ដើមឆ្នាំ២០២... 10-Aug-2020
110 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ 07-Aug-2020
111 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 07-Aug-2020
112 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការបន្តជួលសេវាសវនកម្មឯករាជ្យ ប៊ី ឌី អូ (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ជាសវនករឯករាជ្យរបស់ ក. ស. ភ. 31-Jul-2020
113 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំឆមាសទី១​ ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) ​ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម 10-Jul-2020
114 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី២​ ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 10-Jul-2020
115 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 10-Jul-2020
116 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមិថុនា និងអនុវត្តសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ (ពុំទ... 06-Jul-2020
117 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 29-Jun-2020
118 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 26-Jun-2020
119 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែឩសភា ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 10-Jun-2020
120 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែឧសភា និងអនុវត្តសម្រាប់៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ (ពុំទាន់ធ្វ... 09-Jun-2020
121 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 21-May-2020
122 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​កែ​តម្រូវ​ឡើង​វិញ​នូវ​តួរលេខ​នៅ​ក្នុង​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញ​វត្ងុសង្ខេប​បណ្តោះ​អាសន្នសម្រាប់​រ... 21-May-2020
123 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 13-May-2020
124 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 13-May-2020
125 សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តីពីការ​ពន្យារ​ពេលរៀបចំ​មហាសន្និ​បាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី៥ របស់​កំពង់​ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 12-May-2020
126 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 14-Apr-2020
127 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្តសម្រាប់ខែមីនា និងអនុវត្តសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ (ពុំ... 14-Apr-2020
128 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 14-Apr-2020
129 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក 01-Apr-2020
130 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 01-Apr-2020
131 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 30-Mar-2020
132 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​អំពី​លទ្ធផល​អាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្ត​រយៈពេល ២ ខែ ដើម​ឆ្នាំ២០២០ (ពុំ​ទាន់​ធ្វើ​សវនកម្ម) 18-Mar-2020
133 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 12-Mar-2020
134 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 18-Feb-2020
135 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 17-Feb-2020
136 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 12-Feb-2020
137 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 20-Jan-2020
138 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 20-Jan-2020
139 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 20-Jan-2020
140 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Dec-2019
141 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល​ការងារ​អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ហិរញ្ញ​វត្ថុ ​ប៉ាន់​ស្មាន​អនុវត្តក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩ និង​ផែនការអាជ... 13-Dec-2019
142 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មមុនអាណត្តិ 28-Nov-2019
143 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែតុលា ឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 22-Nov-2019
144 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូល ឬ ខាតប៉ាន់ស្មាន ប្រចាំឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 22-Nov-2019
145 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 19-Nov-2019
146 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 08-Nov-2019
147 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូល ពីខែមករា​ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ របស់​កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 11-Oct-2019
148 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 11-Oct-2019
149 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ របស់​កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 11-Oct-2019
150 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 10-Sep-2019
151 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការអភិវឌ្ឍបចេ្ចកវិទ្យាថ្មី 05-Sep-2019
152 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែតម្រូវទៅលើរបាយការណ៍ចំណេញ ឬខាតលទ្ធផលផ្សេងៗសង្ខេបនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ត្រ... 05-Sep-2019
153 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវលើព័ត៌មានស្តីពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 05-Sep-2019
154 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 21-Aug-2019
155 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តី​ប្រ​កាសព័ត៌មាន​ ស្តីពី​លទ្ធផល​ការ​ងារ​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត ៧ ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៩ (ពុំ​ទាន់​ធ្វើសវនកម្ម) 20-Aug-2019
156 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីកែតម្រូវលើព័ត៌មានស្តីពី របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ទៅលើឯកសាភ្ជាប់ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសី... 16-Aug-2019
157 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ 15-Aug-2019
158 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 15-Aug-2019
159 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 30-Jul-2019
160 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 30-Jul-2019
161 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ 10-Jul-2019
162 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ 10-Jul-2019
163 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ 10-Jul-2019
164 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ 24-Jun-2019
165 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៩ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 21-May-2019
166 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល 17-May-2019
167 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ 17-May-2019
168 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 12-Apr-2019
169 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់​មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើកទី៤ 11-Apr-2019
170 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូល 09-Apr-2019
171 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូល 09-Apr-2019
172 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូន​ដំណឹង 02-Apr-2019
173 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 02-Apr-2019
174 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 01-Apr-2019
175 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ 01-Apr-2019
176 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ 01-Apr-2019
177 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] លទ្ធផលការងារ ២ ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៩ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) និងទិសដៅអនុវត្តនាពេលអនាគត របស់ ក. ស. ភ. 19-Mar-2019
178 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្ម របស់ ក. ស. ភ. 19-Mar-2019
179 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ ក.ស.ភ. 19-Mar-2019
180 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 12-Mar-2019
181 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសអភិបាលទាំងពីរ សម្រាប់អាណត្តិទី៧ របស់ ក.ស.ភ. 06-Mar-2019
182 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ ក.ស.ភ. 05-Mar-2019
183 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 28-Feb-2019
184 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល, ចំណេញប្រតិបត្តិការ, និងចំណេញសុទ្ធ ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក.ស.ភ. 25-Feb-2019
185 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក. ស. ភ. 20-Feb-2019
186 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាជួលដីពីក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដ របស់ ក. ស. ភ. 18-Feb-2019
187 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 13-Feb-2019
188 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនិយោជិតអាណត្តិទី ៧ ក. ស. ភ. 01-Feb-2019
189 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែធ្នូ, ប្រចាំត្រីមាសទី៤, និងឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 18-Jan-2019
190 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) និងទិសដៅអនុវត្តនាពេលអនាគត របស់ ក.ស.ភ. 17-Jan-2019
191 [ការបង្ហាញពត៌មាន] របាយការណ៍ចំណេញ-ខាត ប៉ាន់ស្មានឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក. ស. ភ. 17-Dec-2018
192 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ “ចំណតផែកុងតឺន័រ LM១៧ ជំហានទី២ នៃគម្រោងពង្រីកហេដ្ឋារចនាស... 17-Dec-2018
193 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 07-Dec-2018
194 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៨ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 19-Nov-2018
195 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 19-Nov-2018
196 [ការបង្ហាញពត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក.ស.ភ 16-Nov-2018
197 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកញ្ញា , ប្រចាំត្រីមាសទី៣, និង ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 26-Oct-2018
198 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់ ក. ស. ភ. 04-Oct-2018
199 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ) របស់ ក.ស.ភ. 19-Sep-2018
200 [ការបង្ហាញពត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក.ស.ភ 16-Aug-2018
201 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៨ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Aug-2018
202 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 13-Aug-2018
203 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះកិច្ចសន្យាជួលដីរបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 24-Jul-2018
204 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមិថុនា ប្រចាំត្រីមាសទី២ និងប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) របស់ ក.ស.ភ. 19-Jul-2018
205 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ) របស់ ក.ស.ភ. 15-Jun-2018
206 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. 12-Jun-2018
207 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. 06-Jun-2018
208 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 25-May-2018
209 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៨ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 25-May-2018
210 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ) របស់ ក.ស.ភ. 22-May-2018
211 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ និងរបាយការណ៍ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ (ពុំទាន់ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ) របស់ ក.ស.ភ. 20-Apr-2018
212 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក.ស.ភ. 12-Apr-2018
213 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ និង ចំណេញប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 02-Apr-2018
214 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 02-Apr-2018
215 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ ក.ស.ភ. 28-Feb-2018
216 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក.ស.ភ. 28-Feb-2018
217 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និង ចំណេញសុទ្ធ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ក.ស.ភ 16-Feb-2018
218 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Feb-2018
219 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការសម្រេចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មថ្មី របស់ ក.ស.ភ. 19-Jan-2018
220 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 17-Nov-2017
221 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 17-Nov-2017
222 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង ក.ស.ភ. និងក្រុមហ៊ុន KTC International Co.,Ltd. 06-Nov-2017
223 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. 01-Nov-2017
224 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 01-Nov-2017
225 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ក. ស. ភ. 16-Aug-2017
226 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 16-Aug-2017
227 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 18-May-2017
228 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី២ របស់ ក.ស.ភ. 02-May-2017
229 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី២របស់ ក.ស.ភ 05-Apr-2017
230 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធឆ្នាំ២០១៦ របស់ ក.ស.ភ. 04-Apr-2017
231 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 04-Apr-2017
232 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ ក.ស.ភ. 07-Mar-2017
233 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី២ របស់ ក.ស.ភ. 07-Mar-2017
234 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. 23-Feb-2017
235 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. 17-Feb-2017
236 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការបកស្រាយស្តីពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ក.ស.ភ. 16-Feb-2017
237 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 16-Feb-2017
238 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាស្តីពីការជួលដីទីលានស្តុកទុកសំបកកុងតឺរន័រ (ICD) របស់ ក.ស.ភ 03-Jan-2017
239 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរំពឹងទុកនៃការបែងចែកភាគលាភឆ្នាំ២០១៦ របស់ ក.ស.ភ 07-Dec-2016
240 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 17-Nov-2016
241 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះហត្ថលេខារវាង ក.ស.ភ. និង ក្រុមហ៊ុន វៀត សាក់ ផត សឺវីស (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី 11-Oct-2016
242 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះហត្ថលេខារវាង ក.ស.ភ. និង GSL 07-Oct-2016
243 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. 05-Oct-2016
244 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 17-Aug-2016
245 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការប្រែប្រួលសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ ក.ស.ភ. 23-Jun-2016
246 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 21-Jun-2016
247 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១ របស់ ក.ស.ភ. 10-Jun-2016
248 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ឯកសារសម្រាប់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ ក.ស.ភ 26-May-2016
249 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 05-May-2016
250 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ ក.ស.ភ. 29-Apr-2016
251 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន សម្រាប់អាណត្តិទី៦... 29-Apr-2016
252 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 28-Apr-2016
253 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) 10-Mar-2016
254 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងពង្រីកចំណតផែកុងតឺន័រ LM១៧ ជំហានទី២ របស់ក.ស.ភ. 07-Mar-2016
255 [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារអាណត្តិ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ក.ស.ភ 18-Feb-2016